DNA från lodjursurin i inventeringen

Senast ändrad: 05 april 2022

Viltskadecenter undersöker om DNA-analyser av urin från lodjurshonor i familjegrupper kan användas för att särskilja familjegrupper åt i fält.

I lodjursinventeringen är det viktigt att ta reda på hur många olika familjegrupper som finns i ett område. För särskiljning direkt i fält krävs ofta omfattande insatser. Vi undersöker därför möjligheten att använda DNA-analyser av urin från honan/modern i en familjegrupp vid särskiljning av familjegrupper.

Vi vill veta om det endast är mödrarna/honorna i varje familjegrupp som revirmarkerar och om de revirmarkerar tillräckligt ofta för att man ska hitta revirmarkeringar under inventeringens spårningsarbete. Länsstyrelsernas fältpersonal samlar in DNA-prov från misstänkta revirmarkeringsplatser under ordinarie inventering. Proverna analyseras vid Grimsö forskningsstations genetiska laboratorium avseende DNA.

Utsikterna hittills ser inte så goda ut, eftersom lodjurshonorna inte verkar revirmarkera särskilt flitigt (till skillnad från vargar där man oftast inte behöver spåra särskilt långt innan man hittar revirmarkeringar). Vi har alltså inte fått in tillräckligt många prover för analys. Flera av revirmarkeringarna har hittats på barmark, där det är svårt att samla in DNA-prov (proverna tas normalt i urinindränkt snö). Vi kommer därför även att titta närmare på alternativa sätt att samla urin på barmark.

Vi undersöker även hur stor andel av proverna som går att individ- och könsbestämma och om det bara är honor bland dem. Om det visar sig finnas hanar bland proverna kan det bero på flera saker. Antingen kissar ungarna på ett sätt som liknar revirmarkeringar (eller de kanske till och med revirmarkerar!?) eller så har en lodjurshane gått före eller efter lodjurshonan och kissat på samma ställe som hon.

Kloka tankar och idéer kring detta tas gärna emot och framförs till projektansvarig Linn Svensson (se kontaktinformation nedan).

Projekttid: Vintern 2014/2015 - vintern 2016/2017 + eventuell förlängning.

Samverkan

Projektet genomförs tillsammans med länsstyrelserna och det genetiska laboratoriet vid Grimsö Forskningsstation.

Resultat

Resultaten sammanställdes i en rapport i slutet av 2021. Läs hela rapporten här: Urinholkar och hårfällor för lodjur - En pilotstudie