Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

Senast ändrad: 13 oktober 2022
Grågäss vid skördetröska

Det finns fler gäss än någonsin som delar jordbrukslandskapet med människor. Det ”nya” intensivt brukade jordbrukslandskapet erbjuder idealiska förhållanden för gäss, vilket leder till skador på gröda och konflikter som är mycket kostsamma för samhället.

Förvaltning av gäss är komplicerad eftersom det involverar nio olika arter enbart i Sverige, där varje art har specifika förvaltningsbehov. Dessutom flyttar gässen över flera nationsgränser, vilket innebär att flera aktörer måste komma överens inom gåsförvaltningen än vad som krävs vid förvaltning av de flesta andra viltarter.

Som svar på dessa överhängande förvaltningsutmaningar genomför Viltskadecenter ett sexårigt projekt som omfattar fyra integrerade delprojekt.

Syftet är att:

1) Förstå rörelser och nyttjande av livsmiljöer hos gäss i det ”nya” jordbrukslandskapet.

2) Utvärdera och utveckla verktyg för att minska skördeförluster.

3) Förstå mönster och processer i det socio- ekologiska gåsförvaltningssystemet.

4) Utvärdera tidigare förvaltningsplaner som innefattat de områden som gåspopulationerna nyttjar under hela årscykeln (så kallade ”flyways”). 

Projektet spänner därmed över både ekologiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar och från det lilla fältet till flyttvägsnivån. Projektet syftar till att ge kunskap och verktyg som underlättar framtida gåsförvaltning.

Projektperid 2017-2019

Efter 2019 halvtidsutvärdering före eventuell fortsättning 2020-2022.

Projektledare: Johan Månsson, Viltskadecenter & Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad

Huvudfinansiär: Naturvårdsverket (Viltvårdsfonden)

Medfinansiärer: SLU och Svenska Jägareförbundet

Fakta för förvaltare - gäss och svanar

Projektet har sammanställt befintlig kunskap om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt.

Bild på rapporten "Fakta för förvaltare - gäss och svanar"

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Svensk Fågelvärlds artikel om projektet: Gäss - ny kunskap krävs

Vår Fågelvärlds artikel om gåsprojektet