Hur rör sig och födosöker tranor i jordbrukslandskapet?

Senast ändrad: 17 januari 2017
Tranor i stubbåker. Foto Johan Månsson

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur tranorna rör sig och födosöker i jordbrukslandskapet och att med den kunskapen förbättra de skadeförebyggande åtgärder som utförs idag samt ge nya förvaltningsrekommendationer.

Många arter av tranor, gäss och svanar ökar i antal i Europa och Nordamerika som ett resultat av lyckad naturvård, till exempel ökat skydd, våtmarksrestaureringar och ett moderniserat jordbruk som erbjuder fåglarna mycket mat av hög kvalitet. Tranor, gäss och sångsvanar söker skydd i våtmarker och födosöker ofta på omkringliggande åkrar. På rastlokalerna under flytten sammanfaller övernattningsplatserna ofta med skyddade våtmarker, som Natura 2000 områden.

Tranor är allätare, men födan består till stor del av spillsäd och oskördat spannmål under flyttperioderna. Födotillgången i jordbrukslandskapet är mycket dynamisk på grund av aktiviteter som nysådd, skörd och plöjning, vilket medför att förutsättningarna för fåglarnas födosök kan förändras från dag till dag. Fåglarnas födosöksmönster och rumsliga utnyttjande av landskapet påverkas av olika faktorer som till exempel avstånd till övernattningsplats, födotillgång, mänsklig störning, grödotyp och vilket stadium grödan befinner sig i.

När de födosöker på växande grödor orsakar de ofta skördeförluster för lantbrukarna, vilket skapar konflikter mellan jordbruks- och naturvårdsintressen. Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om tranornas rumsliga utnyttjande och födosöksmönster i jordbrukslandskapet och att med den kunskapen förbättra både bevarande och skadeförebyggande åtgärder.

Samverkan

Kvismare fågelstation

Länsstyrelsen i Örebro län

Ramunas Zydelis, DHI, Danmark

Finansiärer

Naturvårdsverket

Marie-Claire Cronstedts stiftelse

C.F. Lundströms stiftelse

Environmental Impact Assessment study for Kriegers Flak offshore wind farm som finansieras av Energinet.dk.