Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Senast ändrad: 01 juni 2023
Vattenkraft samhälle illustration

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om den nationella planen (SFS 2020:664).
Regeringens beslut i Svensk författningssamling (SFS 2020:664)

En bakgrund till den nationella planen är att EU har ifrågasatt delar av Sveriges implementation av vattendirektivet. Olika typer av aktiviteter i vatten har tillåtits trots att det hindrat att målen i direktivet uppnås.

Plan för samordning och vägledning

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Länkar om NAP

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (Havs- och vattenmyndigheten)

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Pressmeddelande från Miljödepartementetom regeringens beslut. (2020-06-25)


Kontaktinformation

SLU Centrum för vattenkraft, miljö och samhälle (VMS)
vms@slu.se