Märkning av röding i Vättern

Senast ändrad: 10 augusti 2018
Två rödingar som simmar i vattnet. Foto.

Vättern hyser Sveriges största bestånd av storröding. Beståndet har minskat under de senaste decennierna. De senaste fem åren har dock trenden i viss mån vänt och beståndet har återhämtat sig. 

Studie på rödingens lek i Vättern

Just nu pågår ett projekt på Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med SLU. Här vill man studera rödingens aktivitet på olika lekgrund i Vättern, och deras rörelsemönster i sjön.

Sedan hösten 2004 har man provfiskat efter röding på leklokaler i sjön. Aktiv rödinglek har bedömts ske på drygt hälften av lokalerna, röding har även fångats på ytterligare ett 20-tal lokaler där aktiv lek har inte verifierats. På de flesta lokaler har endast enstaka individer fångats, större aktiva lekområden finns dock både i sjöns nordöstra och sydöstra del.

Vid provfiskena märks rödingarna med gula s.k. floy-tags. Inrapporteringen av märkt röding bidrar till att klargöra dess rörelsemönster i sjön samt till säkrare beståndsuppskattning.

Märkesbeteckningar för röding

1054-1132, märkta i oktober och november 2017

T-märke röding i Vättern

Rödingen är märkt med gula T-märken (floytags). Märkesbeteckningen på märket i bilden ovan är "0114". Postadressen till SLU Fiskmärkningen är "178 93 Drottningholm". 

 


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45