Våtmarker och dammar

Senast ändrad: 12 januari 2024
Våtmark i jordbrukslandskapet. Foto.

Vid institutionen för vatten och miljö bedrivs mycket forskning om våtmarker och dammar. Vi har bland annat kunskap om var de bör anläggas och deras effekt på vattenkvalitet och växthusgasavgång.

Forskningen om våtmarker vid institutionen innefattar såväl anlagda våtmarker och fosfordammar i jordbrukslandskapet som återställda torvmarker i skogen, bäverdammar och myrar. Dessutom arbetar vi med dammar i städer och dammar som vandringshinder.

Forskningen handlar om:

  • var våtmarker och dammar bör anläggas och hur de ska se ut
  • hur mikrober bidrar till våtmarkers funktionalitet
  • utsläpp av växthusgaser från våtmarker och dammar
  • vattenkvaliteten vid restaurering av våtmarker
  • vilka växter och djur som trivs och frodas i vilka våtmarker.

"En våtmark som är optimal för ett syfte, till exempel biodiversitet, är inte alltid gynsam för till exempel klimatpåverkan. Vår breda kompetens inom området gör att vi kan ta hänsyn till så många aspekter som möjligt så vi kan leverera ett relevant beslutsunderlag för myndigheter och politiker.”
Jens Fölster, forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö

Kunskapsbanken om våtmarker

Forskningen vid institutionen för vatten och miljö lär oss att våtmarker är komplexa miljöer. Åtgärder och restaurering är inte nödvändigtvis positivt i alla situationer. Därför behöver vi ta hänsyn till många aspekter när vi hanterar våtmarker. Vi berättar om våra olika vattenperspektiv i en kunskapsbanksartikel för att fler ska få kännedom om perspektiven på våtmarker.

SLU-nyheter om våtmarker och dammar

Filmer om våtmarker och dammar

Poddar om våtmarker

Podden A-kursen med Emma Frans och Clara Wallin intervjuade Karin Eklöf och Marcus Wallin våren 2023. Avsnittet A-kursen ”Varför tar klimataktivister kulor för just våtmarker?” innehåller en förkortad version medan Överkursen ”Man kanske tänkte att frågan var lite enklare än vad den faktiskt är” innehåller hela intervjun.

Verktyg för placering och utformning av våtmarker

Vi undersöker var det är bäst att anlägga eller restaurera våtmarker och hur de bör utformas.

Vi har exempelvis tagit fram kartor som visar på lämpliga platser för våtmarker för retention av kväve och fosfor. Dessa kartor kan användas som diskussionsunderlag för att visa på platser där näringsbelastningen är tillräckligt stor för att det ska vara effektivt att anlägga en våtmark för retention av kväve och fosfor, och vilken storlek våtmarken i så fall behöver ha. Om näringsbelastningen är låg bör våtmarken istället utformas för att gynna biologisk mångfald eller flödesdämpning. Du når kartorna via webbsidan Rätt åtgärd på rätt plats. Under 2024 kommer kartunderlag för hela Sverige att tillgängliggöras.

Exempel på forskningsprojekt om våtmarker och dammar

Här finns listor över många av våra forskningsprojekt om

Vid institutionen för vatten och miljö finns också sekretariatet som samordnar verksamheten vid forskningsstationerna inom SITES. Vid flera av forskningsstationerna kan våtmarker studeras.

Publikationer

Vetenskapliga artiklar och rapporter från institutionen för vatten och miljö om våtmarker, dammar och torvmarker.

Kontaktpersoner

Våtmarker i skogslandskapet

Kevin Bishop: Myrar, kvicksilver från våtmarker, våtmarkers vattenbalans, SITES

Karin Eklöf: Skogliga våtmarker, restaurering av våtmarker, kvicksilver från våtmarker, brunifiering, ekosystemtjänster, våtmarker i ett förändrat klimat

Marcus Wallin: Skogliga våtmarker, restaurering av våtmarker, växthusgaser, brunifiering, SITES

Våtmarker och dammar i jordbrukslandskapet och i städer

Alberto Celma: Miljöföroreningar i dagvattendammar, dammar i städer

Dennis Collentine: Miljöekonomi, förvaltning av våtmarker, socioekonomiska aspekter

Faruk Djodjic: Placering av våtmarker för retention av kväve och fosfor från jordbruksmark, kostnadseffektiva våtmarker

Pia Geranmayeh: Fosfordammar och våtmarker för retention av kväve och fosfor från jordbruksmark, kostnadseffektiva våtmarker, våtmarkers ekosystemtjänster, placering och utformning, synergier och risker, medborgarforskning, möjligheter och hinder i implementering (policy)

Martyn Futter: Våtmarkers vattenbalans och ekosystemtjänster, dammar i städer

Emma Lannergård: Våtmarkers ekosystemtjänster, våtmarker i ett förändrat klimat

Hampus Markensten: Placering av våtmarker för retention av kväve och fosfor från jordbruksmark

Mike Peacock: Biogeokemi i torvmarker och dammar, växthusgaser, dammar i städer

Våtmarkers och dammars ekologi och mikrobiologi

Stefan Bertilsson: Kvicksilver och växthusgaser från våtmarker, våtmarkers mikrobiologi

Peter Carlson: Kraftverksdammars påverkan på biologiska mångfalden

Willem Goedkoop: Artmångfald och ekosystemfunktion, våtmarker i fjällmiljö

Tong Liu: Våtmarkers mikrobiologi, metanets kretslopp, växthusgaser från våtmarker

Brendan McKie: Artmångfald och ekosystemfunktion, invasiva arter