Bekämpningsmedel i ytvatten

Senast ändrad: 10 november 2023
Vattendrag i motljus. Foto.

Vilka bekämpningsmedel påträffas i typområdenas bäckar och i de två åarna i Skåne? Vilka bekämpningsmedel påträffas i halter över sitt riktvärde, och kan vara ett problem för de vattenlevande organismerna? Läs också om vilka riktvärden som används för ytvatten inom nationella miljöövervakningen.

Vilka bekämpningsmedel påträffas i vattendragen?

Vilka substanser som påträffats oftast i vattendragen, som ingår i nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, presenteras uppdelat i tre tidsperioder, 2002-2008, 2009-2015 och 2016-2022 (se expanderbara rubriker nedan). Från och med 2009 började en ny analysmetod användas som inkluderade fler substanser och kunde mäta i lägre koncentrationer (se under rubriken Antal analyserade substanser i ytvatten) vilket gav fler fynd 2009-2015 och 2016-2021, jämfört med 2002-2008. Bland annat inkluderades fler insektsmedel, så som imidakloprid och tiakloprid, som sen dess påträffats regelbundet.

 

Antal analyserade substanser i ytvatten

Sedan 2002 har antalet substanser som ingår i analyserna av ytvatten ökat från knappt 80 till runt 150 per prov, samtidigt som utvecklingen av nya metoder och allt bättre instrument möjliggjort att mätningarna kunnat göras vid allt lägre koncentrationer (Figur 1). Störst förändring skedde från och med 2009 års analyser då en helt ny metod togs i bruk. Det betyder att en ökning av antalet påträffade substanser i vissa fall är en effekt av den ökade möjligheten att detektera substanser och inte nödvändigtvis innebär att antalet fynd av substanser i proven faktiskt har ökat. Främst är det herbicider (ogräsmedel) som ingått i analyserna, följt av fungicider (svampmedel), insekticider (insektsmedel) samt nedbrytningsprodukter. Sedan 2009 har en eller två tillväxtreglerare ingått i analyserna.

Samtliga analyser av växtskyddsmedel har utförts av laboratoriet för organisk miljökemi (OMK) vid Institutionen för vatten och miljö, SLU. Analysmetoderna för vatten är ackrediterade av SWEDAC och laboratoriet deltar regelbundet i internationella interkalibreringar. Laboratoriet är även ackrediterat för att rapportera s.k. spårhalter (halter under kvantifieringsgränsen men över detektionsgränsen) och därför finns dessa med i redovisningarna av resultaten.

antal analyserade substanser 2002-2022metodutveckling för detektionsgränser  2002-2022

Figur 1. Antal analyserade bekämpningsmedel (a) och medianen av detektionsgränsen per typ av bekämpningsmedel (b) i yt- och grundvattenprover från nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, 2002-2022.

Fyndfrekvens i ytvatten 2002-2008

Fyndfrekvens 2002-2008_nya färger.png

version mars 2023

Fyndfrekvens i ytvatten 2009-2015

Fyndfrekvens 2009-2015_nya färger.png

Version mars 2023

Fyndfrekvens i ytvatten 2016-2022

ytvatten fyndfrekvens 2016-2022

Version september 2023

Årsvariation - summahalter i typområden och åar 2002-2022

Årsvariationer av summahalt (exkl. spårhalter) per prov av växtskyddsmedel i typområdena (O18, E21, N34, M42) och åarna (Skivarpsån och Vege å). Varje punkt motsvarar sammanlagd halt i ett enskilt prov. Medianen (orange symbol) samt 25:e och 75:e percentilen (gröna streck) förtydligar vilka summahalter som är vanligast genom att ringa in de mittersta 50 % av proverna. Observera att skalan är logaritmisk.

årsvariation summahalt i typområdena 2002-2022.jpg

årsvariation summahalt i åarna 2002-2022.jpg

senast uppdaterad september 2023

Transport av bekämpningsmedel i typområdenas bäckar

Figuren nedan visar beräkningar av total transport (kg/ha) för typområdena O18: Västergötland, E21: Östergötland, N34: Halland och M42: Skåne under ordinarie provtagningsperiod, maj till oktober, 2002-2021. Arealen är den som behandlats med växtskyddsmedel, inte hela avrinningsområdet.

Transport av bekämpningsmedel i ytvatten 2002-2021

I de två södra typområdena har ytvattenprover tagits både under sommarhalvåret och vinterhalvåret de senaste åren, vilket ger en inblick i fördelningen av bekämpningsmedelstransporten under hela året (figur nedan). Total transport av växtskyddsmedel i Hallands (N34: grön) och Skånes (M42: röd) typområde under sommar- (ljus) och vintersäsongen (mörk). Transporten beräknas som sammanlagda halten per prov multiplicerat med medelflödet i vattendraget under tiden då provet togs (enveckasprover maj-oktober och tvåveckorsprover november-april). Arealen är den som behandlats med växtskyddsmedel, inte hela avrinningsområdet.

Transport av bekämpningsmedel, hela året, 2002-2021

senast uppdaterad mars 2023

Summahalter i vinterprover i alla typområden - utökad provtagning

Provtagning i typområdenas bäckar på vintern görs i vanliga fall endast i N34 och M42. Undantaget är vintrarna 2007/2008 samt 2019/2020 då det gjordes provtagning i alla fyra typområden under hela året. Under vinterperioden är provtagningsfrekvensen utglesad till två veckor istället för en. Under vintern 2007/2008 togs främst momentanprover medan 2019/2020 främst togs som vanligt med ISCO-provtagare. Dock uteblev två prover från E21 på grund av att apparaten gick sönder, ett från mitten av december 2019 och ett från mitten av januari 2020.

Figuren visar summahalter av alla påträffade växtskyddsmedel per ytvattenprov från sommar- (ordinarie) och vintersäsongen i typområdena O18: Västergötland, E21: Östergötland, N34: Halland och M42: Skåne, samt dygnsmedelflödet under perioden maj 2019 – maj 2020.

Text och figurer kan laddas ned som PDF här. Version 2022-02-11

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde O18

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde E21

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde N34

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde M42

Antal substanser över riktvärdet, per år

Figuren nedan visar antal substanser som tangerar eller överstiger sitt respektive riktvärde vid minst ett tillfälle under ett år (ordinarie provtagning från typområden och åar). Data gäller ytvattenprover från de fyra typområdena och de två Skånska åarna. Riktvärden aktuella oktober 2023 har använts för alla år.

På miljöövervakningens hemsida, under resultat för ytvatten, finns en sammanställning över alla riktvärden som används och deras referenser.

Överlag är det främst herbicider som påträffats över riktvärdet, följt av insekticider och fungicider. Vanligen är det ett fåtal substanser som överstiger sitt riktvärde flera gånger per år (se de vanligaste under rubriken Fyndfrekvens för riktvärdesöverstigande), medan majoriteten av substanserna som ingår i figuren nedan påträffas endast en gång något år. Värt att notera är att ingen av de vanligast påträffade substanserna så som AMPA, glyfosat, BAM och bentazon någonsin har påträffats över sitt riktvärde under 2002-2022.

Antal substanser över riktvärdet, per år tom 2022.jpg

Text och figur finns att ladda ner som PDF här.

Tidigare versioner: februari 2022 PDF och mars 2023 PDF

 

Andel ytvattenprov med riktvärdesöverstigande

Procentuell andel av ytvattenproverna där minst en substans tangerar eller överstiger sitt riktvärde. Andelen prov med minst ett överstigande har varierat något över perioden 2002-2022, med ett genomsnitt på knappt hälften av proverna. Resultaten inkluderar ytvattenprover från de fyra bäckarna i typområdena samt åarna (ordinarie provtagning).

Riktvärden aktuella oktober 2023 har använts för alla år och figuren skiljer sig därmed något från föregående versioner.

Andel ytvattenprover med riktvärdesöverstigande 2002-2022.jpg

Senaste versionen november 2023

Tidigare versioner: februari 2022 PDF  och mars 2023 PDF.

Fyndfrekvens över riktvärdet i ytvatten

Andel ytvattenprov för både typområden och åar med halter över riktvärdet för enskilda substanser, uppdelat på tre perioder 2002-2008, 2009-2015 samt 2016-2021. Endast substanser med en fyndfrekvens över 4 % redovisas i figurerna. Riktvärden aktuella oktober 2022 har använts för alla år. 

Riktvärdseöverstigande i ytvatten av bekämpningamedel 2002-2008

Riktvärdesöverstigande av bekämpningsmedel 2009-2015

Riktvärdesöverstigande 2016-2021

Figurerna går att ladda ned som PDF här.

Toxicitetsindex för typområdena

Figurer för toxicitetsindex (PTI) beräknat för typområdena 2002-2021. Beräkningarna görs med och utan tio substanser som har riktvärden som ligger lägre än det är möjligt att detektera (LOD: limit of detection). Beräkningarna är gjorda med riktvärden aktuella oktober 2022 och figurerna skiljer sig därmed något från tidigare versioner. Aktuella riktvärden finns under rubriken Riktvärden längre ned på sidan.

En beskrivning av hur toxicitetsindex är beräknat och anledningen till att vissa substanser tas bort är beskrivet här

PTI alla substanser_typområdena tom 2021.png

PTI utan_typområdena tom 2021.png

Senaste version av text och figurer finns att ladda ned som PDF här.

Tidigare version från februari 2022 finns att ladda ner som PDF här.

 

Toxicitetsindex för åarna

Figurerna visar toxicitetsindex (PTI) beräknat för de två åarna 2002-2021. Beräkningarna görs med och utan tio substanser som har riktvärden som ligger lägre än det är möjligt att detektera (LOD: limit of detection). Aktuella riktvärden finns under rubriken "Rikvärden" längre ned på sidan.

En beskrivning av hur toxicitetsindex är beräknat och anledningen till att vissa substanser tas bort finns här.

PTI alla substanser_åarna tom 2021.png

PTI utan_åarna tom 2021.png

Text och figurer går att ladda ned som PDF här.

Tidigare version från februari 2022 finns som PDF här.

Rådata och provtyper

I typområdena tas tidsstyrda (tidsintegrerade) prover och i åarna tas det momentana (ögonblicksbild) prover. Dessa data finns på datavärdens hemsida Jordbruksvatten, se mer information i underrubrikerna.

I Skånes typområde (M42) finns även en provtagare för flödesstyrd provtagning. Dessa data finns inte hos datavärden utan ligger som en excelfil i underrubriken nedan. 

På denna sida fins också en excelfil med riktvärden som anger den högsta halten av bekämpningsmedlen som kan anses ofarlig för vattenlevande organismer.

På datavärdens hemsida Jordbruksvatten finns även dygnsmedel för vattenflödet i bäckarna i typområdena och åarna. 

Riktvärden för ytvatten

Riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten används för utvärdering av växtskyddsmedelshalter och anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av en substans i vattendragets ekosystem. Dessa riktvärden används i första hand vid bedömningar av vattenkvalitet inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, och är inte lagligt bindande kvalitetskrav. Riktvärden för enskilda växtskyddsmedel, i ytvatten, har tagits fram på olika sätt och i första hand används de riktvärden som Naturvårdsverket publicerade i oktober 2022 och oktober 2023 att användas. Dessa värden motsvarar de Predicted No Effect Concentrations, PNEC-värden, som tas fram i och med registreringsprocessen inom EU. I andra hand används miljökvalitetsnormer (MKN) för prioriterade ämnen och bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25 (HaV, 2020). Detta betyder att om det finns ett nytt riktvärde används dessa, även för ämnen som har MKN eller SFÄ-värden. För de substanser som saknar nya riktvärden och inte inkluderas i föreskriften eller Kemikalieinspektionens riktvärden från 2004 och 2007 så används andra preliminära källor, i väntan på att det pågående arbetet med att ta fram fler officiella riktvärden blir klart.

Sammanställning av de aktuella riktvärdena som används inom den svenska miljöövervakningen av bekämpningsmedel (xlsx) version 2023:2 (uppdaterad 2023-11-10)

Referenser till riktvärden

Naturvårdsverket, nya från och med oktober 2023  (länk till sida där dokument finns)

HVMFS 2019:25 (länk till sida)

Prioriterade ämnen enligt 2013/39/EU (dokument)

Kemikalieinspektionen (dokument)

Andersson & Kreuger 2011 (rapport)

Andersson mfl 2009 (rapport)

Agritox (länk till sida varifrån databasen kan laddas ned) 

Tidsstyrd och momentan ytvattenprovtagning

De tidsstyrda proverna från typområdena består av ca 100 delprov som tas var 90:e minut under en veckas tid och poolas till ett veckomedelsprov. Mellan 20-30 prover per typområde och år samlas in under ordinarie provtagningsperiod, maj till november. De momentana proverna från de två åarna Skivarpsån och Vege å (Skåne) samlas in för hand varannan vecka maj-juni och en gång i månaden juli-november (9 per å och år).

Så här hittar du på datavärdens sida:

Klicka här för att komma till datavärdens sida "Jordbruksvatten". Klicka på rubriken "Växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i ytvatten" för att kunna söka analysvärden för alla, eller specifika, provplatser, substanser och år för de fyra typområdena i Skåne (M42), Halland (N34), Västra götaland (O18) och Östergötland (E21) samt de två åarna Skivarpsån och Vege å i Skåne. 

Vattenföringen (dygnsmedel) i typområdenas vattendrag går att hitta under "Växtnäring i ytvatten" efter att typområde sökts ut.

Flödesstyrd ytvattenprovtagning

I Skånes typområde finns, förutom den tidsstyrda provtagningen, en flödesstyrd provtagning av ytvatten som gör det möjligt att följa variationer i substansernas koncentrationer under förändringar i vattenflödet.

Ladda ned data här (Excel-fil).

Under fliken "Tabell" finns en översikt över vilka flödesstyrda prover som togs under vilken provtagningsvecka för tidsstyrd provtagning. Här finns även vattenflödet (l/s) vid provtagningen av de olika proven.

Under fliken "Data" finns all data för alla substanser som analyserats i de flödesstyrda proverna.