Fiskgenetiska laboratoriet vid Sötvattenslaboratoriet

Senast ändrad: 13 april 2021

Vid Fiskgenetiska laboratoriet utförs populationsgenetiska analyser av fisk och skaldjur med hjälp av DNA-markörer, huvudsakligen högvariabla s.k. mikrosatelliter

Verksamheten är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur inom viktiga resursarter samt hotade populationer.

Arter som hittills analyserats är flodkräfta, gös, harr, lax, mal, röding, sik, siklöja, tånglake, ål och öring. Arbetet sker främst inom olika forskningsprojekt, men också som en del av institutionens fortlöpande miljöanalys samt i form av externa mindre uppdrag (till exempel från länsstyrelser).

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Linda Söderberg, laboratorieingenjör 
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
linda.soderberg@slu.se, 010-478 42 68