Spöreg FAQ

Senast ändrad: 26 februari 2024

Bakgrunden till Spöreg

Vilka data ska rapporteras?

Är det kostnadsfritt att använda Spöreg?

Hur gör jag skillnad när jag registrerar fisketurer?

Vad får jag ut av att använda Spöreg?

Tar det lång tid att använda Spöreg?

Vad gör ni med det data som samlas in?

Kan jag hålla mina fiskeplatser hemliga? Vem har tillgång till mina data?

Är det viktigt att registrera även om jag inte fångar något?

Bakgrunden till Spöreg

Appen Spöreg har utvecklats i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Länsstyrelsen i Stockholms län och Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) i ett projekt som kallades Professionella Fiskeguider för Forskning och Sportfiske (PROFFS). Arbetet genomfördes på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och finansierades delvis av Europeiska havs- och fiskerifonden.

En förutsättning för långsiktigt lönsam fisketurism är att bestånden nyttjas på ett hållbart sätt. Guiderna visar genom sitt deltagande i projektet att de tar ansvar för att deras verksamhet blir långsiktigt hållbar och bra. Nu vill vi att fler seriösa sportfiskare följer med i samma anda, så att vi på sikt kan ytterligare utveckla systemet och skapa långsiktigt hållbar medborgarforskning. Liknande system finns exempelvis i Danmark, där systemet kallas för Fangstjournalen.

Ytterligare bakgrund till projektet är den nationella ”Strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026”, som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket tagit fram på uppdrag av regeringen. De handlingsplaner som ska se till att Sverige uppnår strategins mål inkluderar ett flertal olika åtgärder. Bland dessa ingår dels att utveckla system för certifiering och kvalitetssäkring av fiskeguider och dels att utveckla ett nationellt system för datainsamling från sportfisket. Spöreg och Fiska för forskning kan därmed ses som exempel på konkret arbete för att uppnå strategins mål.

Ytterligare en aspekt som ligger till grund för detta projekt är behovet av samverkan, vilket också lyfts i strategin. Många fiskbestånd är redan i dåligt skick och ingen vill att utvecklingen fortsätter i negativ riktning. För att vända trenden, och för att behålla bra fisken där sådana finns, behöver alla bidra med sitt strå till stacken. Att forskare, fiskare och även förvaltare tillsammans samlar in data, analyserar och diskuterar vilka åtgärder som behövs för att uppnå våra gemensamma mål om starka bestånd och bra fisken är exempel på sådan samverkan som behövs.

Vilka data ska rapporteras?

I Spöreg registrerar man information från en fisketur. Framförallt uppgifter om vilka och hur många fiskar som har fångats samt deras storlek. För att kunna jämföra fångsterna från en fisketur med en annan behöver även tiden man fiskat anges. Dessa uppgifter berättar nämligen något om tätheten av fisk. Vi är särskilt intresserade av storleken på den fisk som fångats. Storleksstrukturen i ett bestånd, det vill säga hur många det finns av olika storlekar, och hur det utvecklas över tid kan ge information om rekryteringen och dödligheten i beståndet. Till exempel om antalet små fiskar ökar kan det indikera att rekryteringen varit god, eller om antalet stora fiskar plötsligt minskar kraftigt kan det indikera en förhöjd dödlighet, till exempel på grund av predation eller fiske.

Är det kostnadsfritt att använda Spöreg?

Spöreg är gratis för användaren.

Hur gör jag skillnad när jag registrerar fisketurer?

Fångstrapporter från sportfiskare ger värdefull kunskap om fiskbestånden. Genom att registrera fisketurer bidrar du med viktig kunskap om fiskebeståndens välmående. Analyser av turerna ger kunskap om antalet fiskar ökar eller minskar, eller om de stora fiskarna blir fler eller färre. På så sätt kan man undersöka om extern påverkan, som till exempel etablering av skarv, misstankar om olagligt fiske, förorening etc. påverkar beståndet. Ju fler sportfiskare som fyller i, desto bättre kunskap får vi.

Vad får jag ut av att använda Spöreg?

Först och främst hjälper du till att ge viktig kunskap om fiskbestånden och bidrar därmed till fiskevården. Dessutom får du personliga fördelar. Spöreg gör det enkelt att hålla koll på dina egna fångster och se din fångststatistik. Den här funktionen är under utveckling så vi tar gärna emot synpunkter på hur du vill att din statistik ska presenteras för dig. Vi tar gärna emot tips och idéer på övrig utveckling som kan göra det roligare och lättare att använda appen.

Tar det lång tid att använda Spöreg?

Tillsammans med professionella sportfiskeguider har vi försökt göra Spöreg så lätt att använda som möjligt. Många av uppgifterna är frivilliga att fylla i, men det finns några få saker som du måste ange, till exempel måste du alltid ange hur många timmar du spenderade på din fisketur. För enskilda fångster är endast längden på fisken obligatorisk att ange, men för att göra det enkelt kan man ange en uppskattad längd. Övrig information, inklusive observationer av säl och skarv, är frivillig. Men ju mer information vi får desto bättre analyser kan vi göra.

Vad gör ni med det data som samlas in?

Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur bestånden mår. Det undersöks genom att från insamlat data beräkna olika indikatorer över hur storleksstrukturen för ett bestånd ser ut och utvecklas. Till exempel om antalet stora individer ökar eller minskar, eller vad medianstorleken är jämfört med andra områden. Utifrån fångst per ansträngning, det vill säga hur många fiskar som fångas per spötimme, beräknar vi fångstindex.

Liknande beräkningar görs även i standardiserade provfisken av olika typer, till exempel nätprovfisken. Index som beskriver fångst-per-ansträngning syftar till att beskriva hur tätheten fisk utvecklar sig över tid eller mellan olika områden. Tanken bakom sådana index är att ju högre täthet fisk, desto större fångster per ansträngning. Sådana index är stabilare för standardiserade provfisken, där samma typ av nät används hela tiden. För sportfiskefångster finns det dock fler saker som kan påverka indexet. Till exempel sjunker ofta fångstbarheten i vatten med högt fisketryck, vilket antas bero på att fisken lär sig att undvika drag eller att den behöver återhämta sig. Sådana aspekter behöver beaktas när insamlat data analyseras.

Kan jag hålla mina fiskeplatser hemliga? Vem har tillgång till mina data?

Ja, du kan hålla information om den exakta platsen för dina fångster hemlig.

Om du använder appen i realtid kan du stänga av GPS-funktionen i telefonen. Då sparas inga platsuppgifter. När du påbörjar fisketuren behöver du ange det område du ska fiska i, till exempel vilken sjö det är eller om du fiskar på kusten. Det är dock en väldigt grov platsangivelse som inkluderar både väst- och ostkust. Vi ser därför gärna att du låter platsangivelse vara påslagen (appen använder cachad positionering så den är inte heller så exakt).

Om du registrerar en fisketur i efterhand får du klicka i på en karta en generell position för hela fisketuren. Då kan välja en position som du anser är representativ för hela turen. Vill du vara väldigt hemlig kan du sätta positionen i mitten av sjön eller det kustområde som du fiskat i. Vi behöver nämligen veta åtminstone vilket vatten du fiskat i för att informationen ska vara användbar. Sen är det frivilligt att ange en position för varje individ. Anger du ingen position till de fångade fiskarna ”ärver” varje fisk resans ”mittposition” du angett.

Vi forskare som står bakom projektet har full förståelse för att var man fiskar och fångar fisk kan vara känslig information. Det är därför endast de forskare som är direkt inblandade i projektet som har tillgång till informationen i databaserna. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi inte kommer att sprida personlig information eller avslöja enskilda personers fiskeplatser. Statistik kommer endast att redovisas på en aggregerad nivå där enskilda personers fångster inte går att utläsa. Läs mer om hur vi hanterar data i vår datapolicy.

Är det viktigt att registrera även om jag inte fångar något?

Ja, det är mycket viktigt! Antalet fisketimmar, även på turer där du inte får något, är mycket viktigt för beräkning av de fångstindex vi använder för uppföljning. Ett vatten där du använder i genomsnitt tio timmar med att fånga en gädda kommer förmodligen att ha en lägre täthet av gädda än ett vatten där endast två timmar behövs för att fånga en gädda. Kombinationen av antalet fångade fiskar och antalet timmar som spenderas gör det möjligt för jämföra fångster över tid i ett vatten eller mellan olika vatten. Därför är det viktigt att registrera en fisketur även om ingen fisk har fångats.


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92