Datainsamling för ål

Senast ändrad: 03 maj 2023

Datainsamling enligt EU:s datainsamlingsramverk (DCF) förordar att data rörande bland annat biologiska parametrar hos kommersiellt fiskade ålar samlas in.

I våra kustvatten har detta gjorts sedan 2004 från både ryssjor och bottengarn.  Sverige har från och med 2010 tagit in stickprover från det kommersiella fisket i fyra sjöar, representerade av totalt sex lokaler. Sjöarna som valts ut med anledning av ålfiskets omfattning är Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Ringsjön i Skåne.

Provtagning och analys av ål

De ålar som samlas in provtas och analyseras med avseende på längd, vikt, kön, ”könsmognad/blankhet”, ålder samt parasitering av en för ålen specifik simblåseparasit (Anguillicoloides crassus). Resultaten kommer att ge oss ett bättre underlag för den ålförvaltning som sker samt ge underlag för vetenskapliga studier av tillväxt, storlek och ålder vid ”könsmognad” och ursprung (naturlig eller utplanterad).

Inom ramen för DCF studeras även invandringen av ålyngel till kusten och upp i vattendrag. Detta görs främst med hjälp av fallfälleteknik, ålyngelsamlare och elfisken.

Fakta:

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF