Datainsamling för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik

Senast ändrad: 29 april 2016

Data Collection Framework – DCF

Årligen samlas data in för att kunna förvalta fisk och fiske för att kunna göra uppskattningar av hur mycket fisk som finns i olika havsområden och hur de kan fiskas på ett hållbart sätt. Detta fås genom att samla in och analysera biologiska, sociala, ekonomiska och miljörelaterade data inom fiskets, vattenbrukets och till viss del beredningsindustrins område.

Informationen används sedan som underlag för fiskeriförvaltningen. Arbetet styrs av en rad EU förordningar som vanligtvis kallas DCF (Data Collection Framework1).

Ansvariga för DCF i Sverige

I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som är ansvarig myndighet för ”Sveriges Nationella datainsamlingsprogram på fiskets område”, men SLU Aqua utför på uppdrag av HaV de största delarna av programmet vilket innefattar datainsamling genom trålundersökningar, provtagningar ombord på fiskefartyg och på landad fångst i hamnar samt analys och bearbetning av data.

Rapportering av DCF-data

Medlemsländerna planerar sin datainsamling i så kallade Nationella Program vilka skrivs vart tredje år. Årligen rapporteras sedan utfallet i den så kallade Årliga Rapporten. Samtliga delar av programmet skall koordineras regionalt mellan de länder som delar fiskevatten. För svensk del innebär det arbete i regionala koordineringsgrupperna (RCM) för Östersjön och Nordsjön.

Om du vill läsa hela Sveriges Nationella Datainsamlingsprogram finns det här

1)  Rådets förordning (EG) 199/2008; Kommissionens förordning (EG) 665/2008; Kommissionensbeslut 2010/93/EG, Rådets förordning (EG) 861/2006, Kommissionens förordning (EG)1078/2008.

Vilka arter undersöks?


Inom Data Collection Framework (DCF) ska många arter provtas. I EU-dokumentet Appendix VII 2010/93/EU finns en lista över vilka som provtas i olika havsområden.

I DCF ingår även insamling av data och utvärdering av hur mycket fisk som fångas i fritidsfisket.  För Svensk del innebär kravet en skattning av hur mycket torsk och lax som fångas ( i vikt) i fritidsfisket årligen.

Fakta:

Ny förordning

Inom EU pågår just nu arbetet med att ta fram en ny förordning som ska styra kommande datainsamlingsprogram inom medlemsländerna. Den nya förordningen benämns Data Collection Multi Annual Program (DC-MAP) och ska hantera perioden 2014-2020.

De övergripande styrande förordningarna Gemensamma Fiskeripolitiken(GFP) och Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EMFF) måste först bli antagna och publicerade innan DC-MAP kan bli antagen.

Eftersom hela processen är försenad kommer DC-MAP tidigast träda ikraft 2016 och kommer då utgöra nya riktlinjer för datainsamlingens innehåll, omfattning och upplägg


Kontaktinformation

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43