Datainsamling för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik

Senast ändrad: 04 mars 2024
Medfinansiering från EHFVF

Data Collection Framework – DCF

Årligen samlas data in för att kunna förvalta fisk och fiske för att kunna göra uppskattningar av hur mycket fisk som finns i olika havsområden och hur de kan fiskas på ett hållbart sätt. Detta fås genom att samla in och analysera biologiska, sociala, ekonomiska och miljörelaterade data inom fiskets, vattenbrukets och till viss del beredningsindustrins område.

Informationen används sedan som underlag för fiskeriförvaltningen. Arbetet styrs av en rad EU förordningar som vanligtvis kallas DCF (Data Collection Framework1).

DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Ansvariga för DCF i Sverige

I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som är ansvarig myndighet för ”Sveriges Nationella datainsamlingsprogram på fiskets område”, men SLU Aqua utför på uppdrag av HaV de största delarna av programmet vilket innefattar datainsamling genom trålundersökningar, provtagningar ombord på fiskefartyg och på landad fångst i hamnar samt analys och bearbetning av data.

Rapportering av DCF-data

Medlemsländerna planerar sin datainsamling i så kallade Nationella Program vilka skrivs vart tredje år. Årligen rapporteras sedan utfallet i den så kallade Årliga Rapporten. Samtliga delar av programmet skall koordineras regionalt mellan de länder som delar fiskevatten. För svensk del innebär det arbete i regionala koordineringsgrupperna (RCM) för Östersjön och Nordsjön.

Om du vill läsa hela Sveriges Nationella Datainsamlingsprogram finns det här

1)  Rådets förordning (EG) 199/2008; Kommissionens förordning (EG) 665/2008; Kommissionensbeslut 2010/93/EG, Rådets förordning (EG) 861/2006, Kommissionens förordning (EG)1078/2008.

 

Läs mer om datainsamling från yrkesfisket:

Datainsamling för ål

Datainsamling för lax

Undersökningar med trål

Ombord- och hamnprovtagning

Vad används data till?

Datainsamling från fisket i sötvatten

 

Vilka arter undersöks?


Inom Data Collection Framework (DCF) ska många arter provtas. I EU-dokumentet Appendix VII 2010/93/EU finns en lista över vilka som provtas i olika havsområden.

I DCF ingår även insamling av data och utvärdering av hur mycket fisk som fångas i fritidsfisket.  För Svensk del innebär kravet en skattning av hur mycket torsk och lax som fångas ( i vikt) i fritidsfisket årligen.

Fakta:

Ny förordning

Den nya förordningen som styr datainsamlingsprogram inom medlemsländerna benämns Multi Annual Program (EU-MAP).

De övergripande styrande förordningen för DC-MAP är Gemensamma fiskeripolitiken(GFP) och 60% av finansieringen kommer från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

 

 


Kontaktinformation

Maria Hansson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU maria.hansson@slu.se, 010-478 40 20, 070-231 15 23