Ombord- och hamnprovtagning

Senast ändrad: 03 maj 2023
Skjutmått och havskräfta

Denna provtagning sker till stor del ombord på kommersiella fiskebåtar. Alla arter som fångas av enskilda fiskerier provtas.

Provtagningarna skall täcka in de fiskerier som, enligt Datainsamlingsförordningen, svarar för 90 procent av alla landningar med avseende på minst en av variablerna, vikt, värde eller fiskeansträngning.

För Sveriges del bedöms 16 fiskerier i Östersjön och 14 fiskerier i Skagerrak/ Kattegatt som de viktigaste utifrån denna sorteringsprincip. I insamlingen ingår även en omfattande provtagning i hamnar av de kommersiellt viktigaste fisk- och skaldjursarterna med avseende på ålder, längd, vikt och i vissa fall kön och könsstadium.

I ett projekt undersöks även bifångst vid yrkesfiske.

Fakta:

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Magnus Andersson, Forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, lars.magnus.andersson@slu.se 010-4784066, +46 0725310608