Undersökningar med trål

Senast ändrad: 28 april 2023
Forskningsfartyget Svea i hamnen. Foto.

I enlighet med DCF genomför SLU Aqua årligen fem internationellt koordinerade trålundersökningar i Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och Skagerrak. Syftet är att samla in fiskerioberoende uppskattningar av mängden fisk i olika områden, samt mängden fisklarver.

Fisk

Insamling av biologiska parametrar såsom ålder, längd, vikt samt artsammansättning av hela fångsten vid undersökningarna utgör fundamental information som används i beståndsuppskattningsarbetet och är underlag som möjliggör utvärdering av fiskets påverkan på beståndsstrukturer och ekosystem.

Havskräfta

Årligen genomförs också i samarbete med Danmark en UWTV (under water TV) survey med fartyget R/V Svea för att kartlägga kräftabundans. Genom att filma havsbotten kan antalet hål (som havskräftan gräver och bor i) räknas och på så vis fås en uppskattning av antalet individer. (Ansvarig: Patrik Jonsson)

Trålning i Östersjön - Bits


Baltic International Trawl Survey, Bits
Expeditionsledare: Olof Lövgren, Vetenskaplig ledare: Michele Casini

The survey is conducted twice yearly, in the 1st quarter (15 days at sea, 50 trawl stations) and in the 4th quarter (10 days at sea, 30 trawl stations), currently with the research vessel Svea. The surveys cover the ICES area IIId.

The primary purpose of the survey is to produce indices for recruitment and stock abundance of the Baltic cod stocks to be used in Ices annual stock assessment (WGBFAS) and Advice to the European Commission. The survey has also the purpose to follow the development of the flounder populations. Sampling of individual cod and flounder includes fish length, weight, age, sex and gonadal maturity and is carried out on board the survey vessel. Cod otoliths for age determination are analysed at SLU-Institute of Marine Research in Lysekil, whereas flounder otoliths are analysed at the SLU-Institute of Coastal Research in Öregrund. Age determination takes place in accordance with standardized methods.

During the survey, the catches and length-distribution of all the other fish species are also recorded onboard.

The sampling procedure and the level of precision are defined in the Manual for the Baltic International Trawl surveys (ICES CM 2002/G:05, Addendum). The manual is available on the Ices website.

The survey is coordinated by ICES WGBIFS and performed in collaboration with research vessels from Denmark, Germany, Latvia, Lithuania, Poland and Russia. During the survey a TV3 bottom trawl is used at day-time. This gear was developed around ten years ago and is now used as a standard gear by the countries involved. In connection with each haul, hydrographical data are collected with a CTD or water samples.

Primary survey data are stored in an SLU fish database (Fiskdata). Aggregated data are reported and used annually by relevant Ices Working Groups. Since 1991, data are also stored in an internationally coordinated database (Datras) at ICES in Copenhagen.

The survey is well suited for the calculation of the ecosystem indicators 1-4 as listed in Appendix XIII of Commission Decision 2008/949/EC.

Contact person: Michele Casini: michele.casini@slu.se

Reports from the survey are found here

Trålning i Västerhavet - IBTS


International Bottom Trawl Survey, IBTS
Expeditionsledare: Annelie Hilvarsson
Vetenskaplig ledare: Patrik Börjesson

Denna expedition är Sveriges bidrag till IBTS, som är en internationellt undersökning av havsområdena  IIIa, d.v.s. Kattegat and Skagerrak. Undersökningen utförs med fartyg från Danmark, Norge, Nederländerna, England, Skottland och Frankrike och koordineras av Internationella Havsforskningsrådet (ICES) arbetsgrupp IBTSWG (som står för "International Bottom Trawl Survey Working Group"). Data från undersökningen analyseras av Ices-grupperna WGBFAS, HAWG and WGNSSK.

IBTS-expeditionerna görs två gånger per år (första och tredje kvatalet) och det görs cirka 48 tråldrag per tillfälle.

Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av fisk, speceillt de unga fiskarna (rekryteringen) av kommersiella arter (torsk, kolja, vitling, sill, skarpsill, vitlinglyra, gråsej och makrill) i Kattegatt och Skagerack. 

Fiskarnas längd, vikt, kön, och utvecklingsgrad av gonaderna (gonad=inre könsorgan hos fisken dvs rom- och eller mjölkesäckar) bestäms ombord. Åldersbestämningen görs senare på lab genom att studera otoliterna (hörselstenar) med standardiserade metoder. Totalvikt och längdfördelning per art är viktiga result. Hur provtagningen går till och presicionen i provtagningen går att läsa mer om i ICES manual för IBTS  (Manual for the International Bottom Trawl Surveys Ices CM 2000/D:07). Manualen ligger på Ices webbsida.

Bottentrålen som används på dagen för att fånga fisken kallasGOV (Grand Ouverture Verticale) och är en standardiserad trål som alla deltagande länder i undersökningen använder.  På natten, på undersökningen i kvartal 1,  använder man en håv (Midwater Ring Trawl) för att undersöka hur mycket fisklarver det finns, speciellt sill- och sardinlarver. Det tas även hydrografiska data vid varje tråltillfälle, dvs vattentemperatur, salthalt och syrekoncentration i vattnet. Till detta används en CTD (Conductivity, Temperature & Depth).

Primärdata lagras i en databas (FD2) på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Aggregerad data rapporteras till och användas av olika arbetsgrupper i Ices för analys. Data lagras också i en internationellt koordinerad databas (Datras) på Ices i Köpenhamn sedan 1977.

Expeditionen tillhandahåller lämplig information för arbete med ekosystemindikatorer som finns i  Appendix XIII i EU kommissionensn beslut  2008/949/EC.56

Rapporter från senaste expeditionerna ligger här

Fakta:

Undersökningar med trål av kustnära bestånd beskrivs här.

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07                 

Patrik Jonsson, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
patrik.jonsson@slu.se, 010-478 40 29

Patrik Börjesson
Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784059
E-post: patrik.borjesson@slu.se