Användning av DCF-data

Senast ändrad: 28 april 2023
Måsar flyger över vattnet. Foto.

Varför samlar länder i Europa in data om fisk och fiske inom Datainsamlingsförordningen (DCF)? Vad används data till och av vem?

Data används till beståndsuppskattningar som utförs av arbetsgrupper inom Ices, där SLU Aqua deltar aktivt, och  ligger till grund för de biologiska råd om uttag ur bestånden som årligen ges av Ices rådgivande kommitté (Acom) samt i EU:s vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen, STECF, vars uppgift är att ge vetenskaplig rådgivning till kommissionen.

Säkra och detaljerade beståndsuppskattningar är viktiga instrument som kan bidra till regleringar av fisket och möjliggöra uppföljning av förvaltningsåtgärder.

DCF ställer långtgående krav på medlemsländerna vad gäller förvaltning och nyttjande av insamlade data. Det finns en skyldighet att hålla primärdata i säkra databaser vilka även EU-kommissionen skall ha åtkomst till om de så önskar.

Medlemsländerna är också skyldiga att efter förfrågan leverera data till olika användare (för arbetsgrupper inom rådgivning och förvaltning men också för vetenskaplig publicering) inom givna tidsramar. Levereras inte data kan EU-kommissionen dra av på det finansiella stödet till medlemslandets datainsamling.

Hela Sveriges Nationella Datainsamlingsprogram finns på Havs-och vattenmyndighetens webbsida.

Fakta:

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Maria Hansson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU maria.hansson@slu.se, 010-478 40 20, 070-231 15 23