Metodik - Provfiske vid kusten

Senast ändrad: 03 april 2024

Standardiserad metodik gör det möjligt att följa långsiktiga förändringar i fiskbeståndens artsammansättning, artrikedom och storleksstruktur. För utvalda arter insamlas data för analys av ålder, tillväxt och årsklasstyrka.

Östersjöns kustfisksamhällen övervakas framför allt med nät. Nordiska kustöversiktsnät används som standard inom den samordnade övervakningen av kustfisk. Provfisket sker vanligen i augusti. Vissa områden provfiskas även på hösten. Detta för att fånga arter som är aktiva vid kusten när vattentemperaturen är kallare. Under den varma säsongen fångas framför allt abborre, gers, gös och olika karpfiskar (exempelvis mört och björkna). Skrubbskädda, torsk, simpor, tånglake och sik är exempel på arter som är vanligare under den kalla säsongen.

Vid västkusten övervakas det kustnära fisksamhället framför allt med ryssjor. Ryssjorna är små ålryssjor som vanligtvis sätts parvis. Provfiske inom den samordnade miljöövervakningen sker på grunt vatten under sommar och höst. Vanliga arter är torsk, ål och olika snultror.

Metodbeskrivning

Metodiken för provfiske beskrivs i undersökningstyper, utformade enligt mall från Havs-och vattenmyndigheten: 

Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät

Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten

Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Reproduktionskontroll - tånglake

Metodbeskrivning för provfiske med yngelnot riktat mot sik

För ytterligare information se även Metoder för övervakning av kustfiskbestånd, Kustrapport 1996:3 Hämta pdf. Metoderna har reviderats och smärre avvikelser från denna handboken har gjorts i den nya undersökningstyperna. 

För beskrivning av syfte och mål med övervakning av fiskbestånd i referensområden se Integrated fish monitoring in coastal reference areas, 1992:PM 027

Fältblanketter

Fångstblankett       Exempel på ifylld blankett  

Könsfördelning       Exempel på ifylld blankett

Individprovtagning   Exempel på ifylld blankett                   

Exempel på ifylld provpåse 

Yngelnot

Redskapsspecifikation

Nordiska kustöversiktsnät

Provfiskeryssja 54 Ny version 201604  
Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10