Provfiske vid kusten med nät och ryssjor

Senast ändrad: 04 mars 2024

Samordnad nationell och regional övervakning av kustfisk.

Kustlaboratoriet utför och samordnar provfisken i hela Sveriges kustområde.

Data från provfisket används inom fiskerirådgivningen och för att bedöma miljöstatus enligt internationella direktiv. Andra syften med kustfiskövervakningen är att följa effekter av olika typer av mänsklig verksamhet genom recipientkontroll av till exempel industri eller kärnkraft.

Provfisken i referensområden sker för att följa långsiktiga trender över tid i områden som har låg lokal mänsklig påverkan. Resultaten presenteras i faktablad. Data används även inom internationella samarbeten för studera förändringar på större skala.

SLU är datavärdar för kustfisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Vi lagrar och tillhandahåller data från övervakningen av kustfisk runtom i Sverige.

Kontaktpersoner:

Ronny Fredriksson (datavärdskap)
Peter Ljungberg (databaser) 
Anders Adill (utförande och kvalitetskontroll) 
Martina Blass (åldersanalys)
Jens Olsson (verksamhetsledning) 

 


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10