Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskaplig rådgivning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av aktuell kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar våra vattenmiljöer och hur vi kan nyttja dem på ett hållbart sätt. 

Vi möter samhällets behov av kunskap

Klok politik och god förvaltning kräver bra beslutsunderlag. SLU Aqua tar fram oberoende, kvalitetssäkrade och evidensbaserade kunskapsunderlag (advice)*. Vi bidrar till att överbrygga klyftan mellan politik och vetenskap, och tillhandahåller stöd för en mer hållbar förvaltning och en varsam användning av naturens resurser i sötvattens-, havs- och kustmiljöer.

Våra vetenskapliga kunskapsunderlag bygger på gedigen forskning om de akvatiska ekosystemen och om hur människans aktiviteter påverkar dessa, samt på vår omfattande övervakning och analys av fisk, fiske och miljö.

Kvalitetssäkrad kunskap

Vi vill leverera oberoende och evidensbaserad kunskap av högsta möjliga kvalitet.

Hur mår svensk fisk och skaldjur?

Läs vår senaste bedömning om bestånd och trender för våra mest fiskare arter på Fiskbarometern.se

Rödspätta

Frågor och svar om sill/strömming

Det pågår en debatt om strömmingen i Östersjön. Här svarar vi på vanliga frågor.

Jordglob

Marin forskning över gränser

Internationella havsforskningsrådet – ICES – är en mellanstatlig organisation vars mål är att öka den vetenskapliga kunskapen om den marina miljön och dess levande resurser. Organisationen är bland annat rådgivande organ till EU i frågor om fiskebestånd

ICES består av ett nätverk av nästan 6000 forskare från fler än 700 institut och forskningsaktörer. SLU Aqua är en av dessa aktörer. 

Våra publikationer

Våra kunskapsunderlag publiceras ofta open access och är sökbara via SLU-bibliotekets öppna databas.

Samverkan skapar nytta

Forskningsresultat får genomslag först när de får praktisk tillämpning i samhället. Vi bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

Uppdrag: miljöanalys

Från datainsamling och analys till beslutsunderlag och expertstöd. Läs mer om SLU:s samhällsuppdrag inom fortlöpande miljöanalys

Publicerad: 17 april 2023 - Sidansvarig: malin.werner@slu.se

Kontakter vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Prefekt: Noél Holmgren, 010-478 40 93
Ställföreträdande prefekt: Sara Bergek, 010-478 41 14
Kommunikatör: Sofia Bureborn,  010-478 42 15

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Kunskapsunderlag - rådgivning

*SLU Aqua använder begreppen vetenskapliga kunskapsunderlag och vetenskaplig rådgivning som synonymer. Orsaken till detta är att vetenskaplig rådgivning sedan lång tid är ett inarbetat begrepp i EU:s (scientific advice) och Sveriges beslutsprocesser rörande förvaltning av fisk, fiske och hav generellt.

Loading…