Björn Edlund

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Åtgärder för bättre arbetssäkerhet säkerhetsarbete i småskaligt - skogsbruk (2019).

Sammanfattning

Självverksamt småskaligt skogsarbete är förknippat med hög risk för skador. Den här avhandlingen har fokuserat på två av de främsta riskfyllda aktiviteterna inom detta område, nämligen fällning och upparbetning av träd respektive körning med fyrhjuling i terräng. Två studier har genomförts inom respektive område. En av de viktigaste säkerhetsaspekterna rörande motorsågsanvändning är en säker arbetsmetodik och därför anses utbildning vara en viktig säkerhetshöjande åtgärd. Hälften av avhandlingen handlar därför om det svenska motorsågskörkortet och utbildning i anslutning till det. Resultaten visar att utbildning i motorsågsarbete ökade både kunskapen och förmågan, vilket resulterade i förändringbeteende. Ett år efter att motorsågskörkortet erhållits hade kunskaperna försämrats, men därefter fanns inte någon tydlig ytterligare kunskapsförsämring. Användningen av fyrhjulingar associeras ofta med en hög risk för vältningsolyckor. En åtgärd för att minska olycksrisken är att använda skyddsbåge, vilken minskar risken för att bli klämd av fyrhjulingen vid en vältningsolycka. Den typen av utrustning har funnits tillgänglig under lång tid, men har inte börjat användas in någon större omfattning. Hur skyddsbågar effektivt kan utvecklas och implementeras är därför fortfarande en öppen fråga. Den andra delen av den här avhandlingen har således ägnats åt utvecklingen och implementeringen av skyddsbåge för fyrhjuling. Resultaten visar att fyrhjulingens stabilitet tydligt beror på vilken typ av skyddsbåge som används. En lätt skyddsbåge gav bara en marginell negativ effekt på stabiliteten, och motverkades lätt av en smärre ökning av fyrhjulingens spårvidd. Resultaten visade också att många fyrhjulingförares förståelse av säkerhet karaktäriseras av synsättet att inte alla användare är riskutsatta, och att risk därför inte är jämt fördelad. Många förare ansåg det därför inte nödvändig att införskaffa en skyddsbåge för att öka den egna säkerheten, utan snarare för att öka säkerhet en för andra som kunde tänkas köra fyrhjulingen.

 

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Björn Edlund
Född: 1987
Examen:  Jägmästare (2013) Sveriges Lantbruksuniverstet
Handledare: Ola Lindroos
Biträdande handledare: Tomas Nordfjell, Elias Andersson, Carola Häggström
Projektet startade: 2014-12
Disputation: 2019-12-13
Opponent: Docent Christina Lunner Kolstrup, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
Övrigt: Arbete är finansierad av SLO-fonden hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (V142-0018-SLO).
Avhandling: 2019:82