Back Tomas Ersson

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Koncept för mekaniserad plantering i södra Sverige (avslutat 2014).

Sammanfattning:

Intresset för mekaniserad plantering har väckts till liv igen i södra Sverige tack vare den goda planteringskvalitén som dagens planteringsmaskiner åstadkommer. Dock är produktiviteten med dagens kranspetsmonterade planteringsaggregat för låg för att de kostnadsmässigt ska kunna konkurrera med harvning och manuell plantering.

Syftet med denna avhandling var att analysera tekniska dellösningar, för ökad produktivitet hos planteringsmaskiner i södra Sverige, beträffande 1) plant-förpackningens utformning inklusive transportlogistik (från plantskola till planterings-maskin), 2) basmaskinens krandesign, 3) planteringsaggregatets design, och 4) utformning och laddning av aggregatets plantmagasin. I artikel I jämfördes plant-laddningstid och kostnader för två plantförpackningskoncept med dagens förpackningslösningar. Förpackningskoncepten var dyrare än att leverera och ladda plantorna i odlingskassett, även om konceptet med bandade plantor troligen blir både billigare och ändamålsenligare när maskinell plantering ökar i omfattning. I artikel II och III användes händelsestyrd simulering och detaljerade terräng-, maskin- och planteringsaggregatsmodeller för att simulera planteringsproduktiviteten med tvåarmade grävmaskiner och flerhövdade kranspetsmonterade planteringsaggregat. Tvåarmade grävmaskiner visade sig vara ineffektiva jämfört med enarmade grävmaskiner med flerhövdade aggregat. Även om fyrhövdade aggregat visade högst produktivitet på lätt och medelsvår terräng var trehövdade aggregat bäst på att kombinera hög produktivitet med godtagbara planteringsresultat på alla terrängtyper. I artikel IV nyttjades en testbänk för att testa kassettvis (odlingskassetter) laddning av plantor i dagens vanligaste planteringsaggregat. Plantladdningsmomentet gick dubbelt så fort med kassettvis plantladdning jämfört med styckvis laddning. Det framgick också att principen med utstötning av plantor från kassetten fungerade tillförlitligt även ute vid kranspetsen under loppet av högläggningsarbetet.

Sammantaget bekräftar denna avhandling att det finns stor teknisk potential att öka produktiviteten och sänka kostnaden vid mekaniserad plantering i södra Sverige med dagens planteringsmaskiner. Kostnadseffektiva tekniska förbättringar kommer troligen att inkludera snabbare plantladdning genom kassettvis laddning eller laddning via plantband, flerhövdade planteringsaggregat som skapar högkvalitativa planterings-punkter med hjälp av anpassade markberedningssätt, samt genom användning av sensorer som hjälper föraren att hitta lämpliga planteringspunkter.

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Back Tomas Ersson
Född: 1978
Värdföretag: Södra Skog (Magnus Petersson and Göran Örlander)
Handledare: Urban Bergsten (SLU)
Biträdande handledare: Ola Lindroos (SLU)
Avhandling: 2014:76


Kontaktinformation

Urban Bergsten, professor
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
urban.bergsten@slu.se, 090-786 83 54, 070-586 59 38