Jussi Manner

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Produktivitetsutveckling av skogsmaskiner: Teknik, operatör och uppföljning (avslutat 2015).

Skogsmaskinen har en central roll i skogsbruket. Projektet inriktas mot gränssnittet mellan maskin och operatör samt maskin och maskinägare. Trots att moderna skogsmaskiner är högproduktiva finns mycket kvar att göra när det gäller automation, styrdon samt bildskärmar, vilket indikeras av den stora variationen i prestationsnivå mellan förare. Projektet omfattar följande delar:

  • Studier av olika manöverdon och bildskärmar med avseende på prestation, kvalitet och belastning. Studierna kan ske i simulator och i fält och genomförs i samarbete med värdföretaget och Skogforsk. (1-2 uppsatser.)
  • Detaljerad information om drift och underhåll kan bidra till effektivisering. Modern teknik tillhandahåller denna typ av information som ännu inte används i stor utsträckning. I ett delprojekt utvecklas en modell för hur större och mindre maskinägare kan nyttiggöra sig denna typ av detaljerad information. Modellen exemplifieras med en analys av data från värdföretaget och en mindre maskinägare. (1-2 uppsatser.)
  • Fallstudier och konsekvensberäkning av service och underhåll. Syftet är att identifiera de viktigaste (mest kostnadseffektiva) utvecklingsvägarna. Analyserna görs med data från värdföretaget som grund och ska belysa service och underhåll ur ett kostnad/nytta-perspektiv. (1-2 uppsatser.)

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Jussi Manner
Född: 1980
Värdföretag:
Stora Enso (Vegard Haanaes)
Handledare: Tomas Nordfjell (SLU)
Biträdande handledare: Ola Lindroos (SLU)
Avhandling: 2015:128


Kontaktinformation

Tomas Nordfjell, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
tomas.nordfjell@slu.se, +46 90 786 83 99