Kalvis Kons

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Hantering av skogens biomassa terminaler (2019)

Sammanfattning

På grund av ökande produktionskapacitet på massabruk och värmeverk blir virkesgårdar och terminaler allt viktigare i de nordiska skogsråvaruförsörjningskedjorna. De flesta moderna virkesgårdarna och terminalerna hanterar flertalet sortiment, de måste kunna hantera flera olika typer av in- och utgående transporter och de har flera olika lagringsytor. På grund av denna komplexitet så blir det utmanande att hitta sätt att effektivisera arbetet. För att designa effektivare terminaler krävs därför en detaljerad förståelse av nuvarande virkesterminaler och de aktiviteter som sker inom dem. Det övergripande syftet med denna avhandling är därför att ge en allmän överblick av svenska biomassaterminaler, att fastställa vilket utrymme det finns för att förädla biomassa på terminalerna och att hitta tillförlitliga sätt att analysera prestandan på virkesgårdar och terminaler. För att uppnå syftet samlades data in genom undersökningar, enkäter, tidsstudier, kvalitetsanalyser av bränsleflis, och diskret händelsestyrd modellerande. Den tydligaste skillnaden observerades mellan terminaler som var större respektive mindre än 5 ha. Av Sveriges totala terminalyta så ingår 65% i terminaler som är < 5 ha, och de terminaler som är < 2 ha hanterade hälften av landets totala terminals biomassa produktion. Sönderdelning av materialet skedde på 90% av alla terminaler, vilket skapar möjlighet till att öka värdet på produkten. Genom siktning av fina partiklar så kunde den genomsnittliga askhalten reduceras till 0.66-2.17%, vilket motsvarar en reducering av den totala askhalten med 20-31%. Siktning skulle därför kunna användas för att dela in krossat material i olika kvalitéer för olika ändamål och till olika prisklasser. Modellerna som utvecklades med verklig produktionsdata gav tillförlitliga prediktioner av virkesgårdarnas prestanda och visade även på vikten av att samla in relevanta och verkliga data för en meningsfull analys av och förbättring av virkesgårdarnas verksamhet. Den här avhandlingen ger en överblick över Sveriges biomassaterminaler, energisortiments kvalité, och potentiella verksamhetsförbättringar. De diskreta-händelsestyrda modeller som presenteras i detta arbete är användbara verktyg för att förstå virkesgårdars verksamhet och stödja skogsbolagens beslutsfattande

 

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Kalvis Kons
Född: 1985
Examen: MSc in Forestry (2011), Swedish University of Agricultural Sciences
Handledare: Dan Bergström
Biträdande handledare: Tomas Nordfjell
Projektet startade:  2012-04 (Lic) - 2016 (Phd)
Disputation: 2019-09-25
Opponent: 
Professor Tapio Ranta, Energy Technology, LUT, School of Energy Systems, Mikkeli, Finland
Avhandling: 2019:61


Kontaktinformation