Örjan Grönlund

Senast ändrad: 10 februari 2021

Forest operations in multifunctional forestry (2020)

Sammanfattning

Skogen producerar många olika ekosystemtjänster. Ursprunget till dagens
konventionella skogsbruk är att främja en enda ekosystemtjänst, trä (timmer, ved, biobränsle). Skogsbruk med flera mål har utvecklats som en följd av att kunskapen om andra ekosystemtjänster har ökat. Naturvårdande skötsel kan betraktas som skogsbruk med flera mål där virkesproduktion inte är ett av brukandets mål. Trots att det finns omfattande forskning som visar på värdet av skogsbruk med flera mål och naturvårdande skötsel så finns det betydande kunskapsluckor gällande hur dessa åtgärder ska utföras. Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om och omfattning av skogsbruk med flera mål i Sverige. Detta görs genom fyra studier som undersöker delar av frågan om hur kunskap om avverkning i konventionellt skogsbruk kan tillämpas i skogsbruk med flera mål. Resultaten pekar på att bevarandevärden i skog i stor utsträckning kan beskrivas med fritt tillgängliga GIS-data. Vidare framgår att naturvårdande skötsel ofta inte är komplicerat men att åtgärderna uteblir på grund av målkonflikter samt rädsla för höga kostnader och kritik. Slutsatserna från detaljerade analyser av avverkning i åtgärder med flera mål visar att kostnaderna ofta är högre än i konventionella åtgärder men att effekten på skogsbrukets lönsamhet kan vara liten, i synnerhet om hela brukandet beaktas. Den övergripande slutsatsen är att skogsbruk med flera mål ofta inte begränsas av teknik och arbetsmetoder utan oftare av att det saknas strategier för hur mål sätts upp och hur måluppfyllnaden utvärderas.

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Örjan Grönlund
Född: 1984
Examen: Jägmästarexamen (2012) Sveriges Lantbruksuniversitet
Värdföretag: Skogforsk
Handledare: Dan Bergström, SLU
Biträdande handledare: Emanuel Erlandsson, SLU, Lars Eliasson, Skogforsk, Line Djupström, Skogforsk, 
Projektet startade:  2016-12
Disputation: 2020-11-27
Opponent: Professor Jori Uusitalo, Department of Forest Sciences, University of Helsinki, Finland
Avhandling:
2020:61


Kontaktinformation