Raul Fernandez Lacruz

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Effektivisering av försörjningskedjor för grot och klenträd i Sverige (2019)

Sammanfattning

Skogsbruk är en hörnsten för att möjliggöra övergången till en koldioxidsnål, hållbar och cirkulär biobaserad ekonomi i Europa. Efterfrågan på skoglig biomassa för energi samt traditionella och nya träbaserade produkter förväntas därför att öka. Det medför i sin tur att försörjningskedjor för underutnyttjade biomassaresurser som grot (grenar och toppar) och klenträd behöver effektiviseras. Betydande mängder av grot och klenträd kan även skördas från andra marker än skogsmark, som igenväxta jordbruksmarker, kraftledningsgator, vägkanter, osv. Höga kostnader för skörd och transport av dessa råvaror gör det dock svårt att etablera dem på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris. Att styra försörjningskedjan av grot och klenträd är komplext då den består av sammankopplade operationer utförda av flera entreprenörer. Syftet med denna avhandling var därför att analysera effektivitet och kostnader på försörjningssystem för grot och klenträd till dagens och morgondagens industrier i Sverige. I detta forskningsarbete användes metoder som: GIS-analyser, tidsstudier, bränsleanalyser och händelsestyrd simulering. Resultaten visar att det finns stora mängder outnyttjade resurser av klenträd i Sverige. Att använda skogsmaskiner för att ta tillvara klenträd från igenväxta kraftledningsgator kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ än nuvarande praxis (att röja med motormanuell röjsåg och lämna biomassan kvar i beståndet), även om det inte ger en nettoinkomst för markägaren då röjningen endast medför en kostnad. I avhandlingen presenteras modeller för prediktering av torrhalt i vältor av grot och klenträd, vilka kan användas i praktiken för att förbättra logistiken samt effektivisera leveranser av bränsleflis. Trots att användandet av terminaler i försörjningskedjan höjer försörjningskostnaderna till industrierna, så medför det att man kan säkerställa försörjning när efterfrågan är som högst och när det finns stor risk för störningar i flödet (till exempel under vårförfallet). Teknik, metoder och system för de olika delarna i försörjningskedjan behöver dock utvecklas ytterligare för att man skall kunna utnyttja den hållbara potentialen av grot och klenträd. Detta avhandlingsarbete utgör ett underlag för vidareutveckling av forskningsmetoder, effektivisering av försörjningskedjor, politiska beslut rörande bioekonomi, osv. I slutändan kan detta medföra ett ökat utnyttjande av hållbar biomassa från det svenska skogsbruket samt annan produktionsmark.

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Raul Fernandez Lacruz
Född: 1986
Examen:  MSc i Skogsteknologi vid Polytechnic University of Valencia (2010)
Handledare: Dan Bergström (SLU)
Biträdande handledare: Tomas Nordfjell (SLU), Fulvio Di Fulvio (IIASA), Anders Eriksson (SLU)
Projektet startade:  2014-11
Disputation: 2019-06-14
Opponent: Honorarprofessor Dr Peter Rauch, Institute of Productiona and Logistics, Univeristy of natural resources and life sciences, BOKU, Wien
Avhandling: 2019:44


Kontaktinformation