Malin Johansson

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Incentives for continuous service improvements in customer-supplier relationships for wood harvesting.

Malin Johanssons industridoktorandprojekt startade våren 2017, med Stora Enso som värdföretag och arbetsgivare för Malin. Doktorandprojektet är en del av forskarskolan FIRST2 och BECFOR. 

Idag utför små- till medelstora entreprenörer på uppdrag av större skogsföretag det mesta av avverkningarbetet i svenskt skogsbruk. Entreprenörernas avverkningarbete påverkar kostnaden och tillgången på råmaterial från skogen och har därmed en viktig roll i skogsindustrins försörjningskedja. Hur entreprenörerna utför avverkningarbetet påverkar även miljömässiga, kulturella och sociala värden i de områden där de är verksamma. Skogsföretagen ställer därför krav på hög kvalité i arbetsutförandet, för att möjliggöra att svensk skogsbruk är internationellt konkurrenskraftigt och för att trä skall kunna konkurrera med andra material i den pågående omställningen mot en fossilfri bioekonomi. Det varierar dock mycket i hur väl olika entreprenörer lyckas uppfylla de önskemål och behov deras kund har. Generellt sett har entreprenörerna begränsat med resurser för att själva driva utveckling och innovation, samtidigt som det är svårt att rekrytera och behålla kompetenta maskinförare.

De senaste årens forskning inom området visar att avverkningstjänsten är mer komplex än den vid en första åsyn kan verka, och ger förslag på hur parterna kan arbeta för att förbättra sin egen verksamhet. Malins doktorandprojekt syftar till att utveckla detta vidare, genom att utveckla arbetssätt som gynnar bägge parter. Tanken är att både tjänsteleverande entreprenörer och kunden skogsföretaget ska kunna arbeta för att gynna varandra i syfte att ständigt förbättra konkurrenskraften i deras gemensamma försörjningskedja. Som en del i detta kommer projektets första studie att beskriva hur olika hinder och drivkrafter kan påverka utförandet och kundnyttan av avverkningstjänsten.

Fakta:

Namn: Malin Johansson
Född: 1992
Examen:  Jägmästarexamen (2016), Sverige Lantbruksuniversitet
Värdföretag: Stora Enso
Handledare: Ola Lindroos (SLU)
Biträdande handledare: Emanuel Erlandsson (SLU), Martin Whillans (Stora Enso)
Projektet startade:  2017-06
Planerad disputation: 2022-06


Kontaktinformation