Enkät om åtgärder i vattenkraftsreglerade sjöar och älvmagasin

Senast ändrad: 14 maj 2024
vatten rinner bland stenar och grus med sjö och berg i bakgrunden

Hjälp oss att täppa till kunskapsluckor om åtgärder i sjöar och magasin! Svara på tio frågor i enkäten nedan. Det kan finnas fiskevårdsåtgärder som genomförts under senare år och som inte finns med i befintliga åtgärdsdatabaser eller dokumenterade i sökbara rapporter. Dessa åtgärder vill vi veta mer om.

Fysiska och strukturella fiskevårdsåtgärder

Vårt fokus ligger på fysisk och strukturell restaurering som till exempel habitatåtgärder, lekbottenrestaurering, fiskvägar, grunddammar och trösklar, samt i förekommande fall ekologiska flöden och anpassad vattenreglering. Även åtgärder vid regleringsdammen (t.ex. fiskvägar) och dammrivningar är intressanta. Med fiskevårdsåtgärder menar vi alltså inte utsättningar och inplanteringar av fisk och näringsdjur, här tror vi att vi kan skaffa oss en tillräcklig bild på annat sätt (till exempel från olika länsstyrelser, kompensationsodlingar med flera). 

Magasin och reglerade sjöar

Notera att fokus är på åtgärder i själva magasinen eller reglerade sjöar och att syftet bör vara att förbättra miljöförhållanden för fisk i magasin och sjöar. Vi är också intresserade av åtgärder i tillrinnande vatten i rimlig närhet till magasin och sjöar. Här är det intressant att veta om syftet med aktuella åtgärder var att förbättra miljöförhållanden för fisk i magasin/sjö, eller inte. En restaurering/byte av en vägtrumma (som också utgjort ett vandringshinder) kan ha haft syftet att rätta till just en felaktig vägtrumma, och inte att förbättra för någon specifik fiskart i magasin/sjö. Svaret på enkätfrågan om syftet med restaureringen är då ”Nej”. Om vägtrumman istället har restaurerats med syfte att förbättra för vandrande öring som finns i magasin/sjö och som nyttjar biflödet för lek, så kan svaret på frågan om syfte vara ”Ja”.

Tack för er medverkan!

Svara på frågorna i enkäten nedan om åtgärder i vattenkraftsreglerade sjöar och älvmagasin

Fråga 10: Typ av åtgärd (kan vara flera åtgärder)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se, 010-478 42 62, 070-346 14 29