Kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

Senast ändrad: 05 juli 2021
Hörselsten. Foto.

SLU Aqua bedriver ett aktivt arbete med kvalitetssäkring, genom ett brett samarbete mellan åldersanalytiker och mellan åldersanalytiker och forskare. Vi utvecklar och utvärderar analysmetoder samt följer de framsteg som görs genom nationellt och internationellt samarbete. Vi utvecklar procedurer för upplärning och träning samt utför kalibreringar av åldersresultat mellan åldersläsare och mellan laboratorier, länder och institut.

Ett ständigt förbättringsarbete med Metodhandbok för åldersbestämning syftar också till att stärka tillförlitligheten i åldersanalyser.
  • Arbetet bedrivs i ett nätverk för åldersbestämning av fisk, SLU Fish Ageing Network - SFAN.
  • Vi medverkar i internationella arbetsgrupper, workshops och kalibreringar, som t.ex. ICES.
  • Vi använder alltid otoliter vid åldersbestämning, med vissa undantag som gädda, lax och havsöring. När det är möjligt använder vi ytterligare ett vävnadsprov (t.ex. fjäll eller gällock) för att öka säkerheten i analyserna.
  • Vi använder ett systematiserat upplärningsprogram och kontrollprogram för åldersläsare, och vi följer SLU:s Metodhandbok för åldersbestämning av fisk.
  • Vi gör årliga interkalibreringar mellan åldersläsare, antingen internt på institutionen eller inom internationella arbetsgrupper.
  • Vi arbetar enligt de riktlinjer som rekommenderas i TACADAR’s (Towards Accreditation and Certification of Age Determination of Aquatic Resources) slutrapport.
  • Minst två personer delar kompetensen om varje art för att upprätthålla kontinuitet, kvalitet och för att ge möjlighet till kunskapsutbyte.
  • Vi arbetar med tidsserier. Genom att följa starka respektive svaga årsklasser ökar vi förståelsen för tolkningen av årsringar vilket i förlängningen ger säkrare åldersanalyser
  • Vi ligger i startgroparna för att skapa ett referensbibliotek med bilder och material och ett digitalt bildarkiv.

 

Läs mer om åldersanalys av fisk

Kontaktinformation

Carina Jernberg, enhetschef
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
carina.jernberg@slu.se, 010-478 40 25, 076-126 80 16

Martina Blass, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
martina.blass@slu.se, 010-478 41 18

Magnus Kokkin, miljöanaytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.kokkin@slu.se, 010-478 42 35

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43