Datainsamling från fisket i sötvatten

Senast ändrad: 02 maj 2023

Enligt rådsförordningen (EG) 199/2008 ska nationella myndigheter upprätta program för att samla in relevanta data för att utvärdera fiskresurserna och fiskerinäringen i havet.

Datainsamling i sötvatten

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för datainsamling över de viktigaste kommersiellt fiskade insjöbestånden i Sverige. SLU utför provfisken, trålundersökningar, provtagningar hos yrkesfiskare och tar del av fiskestatistik för insjöar. Datainsamlingen utgör grund för underlag som ska användas för en långsiktigt hållbar förvaltning. Underlagen ska bygga på vetenskapliga bedömningar av de exploaterade beståndens storlek och utveckling.

Uppgifter om artförekomster, och i vissa fall längdfördelningar, samlas in. För de kommersiellt viktigaste fiskarterna tas prover på individer med avseende på ålder, längd, vikt, kön och könsstadium. Åldersbestämning av fisk är en hörnsten i arbetet med beståndsanalyser då gängse modeller är åldersbaserade.

Insamling av data och utvärdering av hur mycket fisk som fångas i fritidsfisket har påbörjats.

Fakta:

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14