FÅK återbesökt – en syntes om FiskevÅrd i reglerade sjöar och Kraftverksmagasin 

Senast ändrad: 09 juni 2023
en sjö med himmel och berg i bakgrunden

I projekt "FÅK återbesökt" syntetiserar vi tillgänglig kunskap om effekterna av fiskevårdsåtgärder som genomförts i reglerade sjöar och vattenmagasin. Reglerade sjöar och magasin utgör en stor del av Sveriges vattenförekomster, och är grunden för all vattenkraftproduktion. Dessa vatten bör därför finnas med i den holistiska processen med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP).

De tre målen för FÅK återbesökt

I projekt FÅK återbesökt fokuserar vi på tre specifika mål: 
 
  1. att gå igenom och syntetisera litteratur med fokus på effekter av fiskevårdsåtgärder i reglerade sjöar och vattenmagasin,
  2. att analysera data och resultat av olika fiskevårdsåtgärder, med tonvikt på utsättningar av fisk och evertebrater (så kallade näringsdjur),
  3. samt att fastställa rekommendationer som man kan använda i NAP-processen och i utvecklingen av övervakningsprogram i vattensystem som är påverkade av vattenkraft.

Regleringens påverkan på miljön och fisket - projekt FÅK

Sötvatten är en grundläggande förutsättning för biologisk mångfald, både på land och i akvatiska miljöer, och tillhandahåller ekosystemtjänster och viktiga ekologiska funktioner. Vattenkraft har en betydande påverkan på sötvattensekosystem, bland annat genom försämrade livsmiljöer och fragmentering. I början av vattenkraftsutbyggnaden var intresset stort för regleringens påverkan på miljön och fisket. Ett omfattande projekt – FÅK-projektet – pågick under åren 1976 till 1985, med fokus att utreda effekter av såväl själva vattenkraftsutbyggnaden som fiskevårdsåtgärder i reglerade sjöar och magasin. Syftet var främst att förbättra möjligheterna till fiske, inte minst för ortsbefolkningen.

Projekt FÅK återbesökt

Sedan 1980-talet har dock dessa vattenmiljöer i stort sett ignorerats, både vad gäller förvaltning, forskning och miljöövervakning. Sverige har till exempel inget övervakningsprogram för fisk i vattensystem som påverkas av vattenkraft, vilket strider mot åtaganden gentemot EU:s vattendirektiv. Det saknas därför en tydlig bild över de långsiktiga effekterna av vattenreglering i sjöar och magasin, samt vilka effekter som tidigare fiskevårdsåtgärder fått, och vilka fiskevårdande miljöåtgärder som förvaltningen bör fokusera på i framtiden. I vårt projekt, FÅK återbesökt, kommer vi att granska, analysera och syntetisera kunskap från det ursprungliga FÅK-projektet, i ljuset av ekosystembaserad förvaltning. Tillsammans med ny internationell forskning och kompletterande analyser av befintliga data kommer vårt projekt att ha stor betydelse för arbetet med NAP och för utveckling av holistiska övervakningsprogram och ekosystembaserad förvaltning. 

Projektledare

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se010-478 42 62, 070-346 14 29


Kontaktinformation

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se010-478 42 62, 070-346 14 29

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14

Kerstin Holmgren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
kerstin.holmgren@slu.se, 010-478 42 29