Välkommen till Havsfiskelaboratoriet

Senast ändrad: 14 maj 2024
Havsfiskelaboratoriet ligger precis vid havet i Lysekil. På fotografiet är havet bredvid labbet nästan spegelblankt.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är en av tre avdelningar vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Vi samlar in, lagrar och analyserar information om marina ekosystem och om kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter som torsk, sill, havskräfta och räka. Våra miljöanalytiker, miljöanalysassistenter och forskare tar fram kunskap om hur havets resurser kan nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt och ger råd till både svenska och internationella myndigheter och organisationer.

Vi studerar både miljöns effekter på fisk och fiskets effekter på miljön. Vi forskar om hur fisket påverkar fisk- och skaldjursarters tillväxt, överlevnad och beståndsstorlek och hur de marina ekosystemen påverkas av faktorer som övergödning, fiske och topp-predatorer som säl och skarv.

Vi utvecklar selektiva fiskeredskap och hos oss finns Sekretariatet för selektivt fiske, som på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag samlar in idéer om utvecklingsprojekt från yrkesfisket och utvärderar genomförda projekt vetenskapligt.

Långa tidsserier om fisk och skaldjur i havet

Vi samlar in, bearbetar och analyserar data för att beskriva status och trender i fisk- och skaldjursbestånd samt status på marina ekosystem. Vi undersöker även vilket marint skräp man kan hitta på havsbottnarna.

En stor del av den datainsamling som görs vid Havsfiskelaboratoriet genomförs inom ramen för EU:s datainsamlingsprogram. Fisken i havet bryr sig inte om landgränser, så provtagning av gemensamma havsområden samordnas internationellt. Vi utför sex internationellt koordinerade fiskundersökningar i Östersjön och Västerhavet samt ett flertal nationella fisk- och skaldjursundersökningar i mer kustnära områden. Dessutom gör vi  biologisk provtagning av fisk ombord på kommersiella fiskebåtar och i hamnar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

För att förvalta fiske måste man ha en uppfattning om hur mycket fisk det finns. Men hur räknar man fisk i havet? 

Utöver vanliga fiskemetoder försöker vi också samla in data på sätt som har mindre påverkan på de arter vi studerar. Det kan t.ex. vara undersökningar med akustik (ljudvågor) med videokameror som sänks ner i havet eller med drönare som Aqua Sailor.

Det större undersökningarna utförs från forskningsfartyget R/V Svea, kustnära undersökningar sker med de mindre fartygen Hålabben eller Smålabben och för vissa undersökningar hyr vi in kommersiella fiskefartyg att provta ifrån.

Biologiska råd till stöd för förvaltning

De beståndsuppskattningar och analyser vi gör används inom både nationell och internationell förvaltning av fisk- och skaldjursbestånd. Många av våra medarbetare deltar i Internationella Havsforskningsrådets (ICES) arbete, vars vetenskapliga rådgivning ligger till grund för EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP). En viktig del i detta är att leverera dataunderlag till internationella databaser för vidare analysarbete.

Vi gör också uppdrag åt HaV om t.ex. uppföljning av marina skyddade områden, nationell förvaltning av bestånd (bl.a. hummer) och utveckling av skonsamma fiskemetoder.

 

Forskning och undervisning

Det finns möjlighet att skriva examensarbete på kandidat- eller masternivå, eller göra sin forskarutbildning på Havsfiskelaboratoriet. På institutionen för akvatiska resurser pågår spännande forskning om havets resurser och ekosystem där studenter och doktorander kan delta och bidra. Institutionen driver eller deltar i flera kurser.

 

Fakta:

Rapporter från nationella och internationella expeditioner publiceras som Aqua reports.

Intitutionen för akvatiska resurser finns på "SLU Natur" på Facebook.

Havsfiskelaboratoriet finns också på facebook.


Kontaktinformation

 

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser
Havsfiskelaboratoriet
Turistgatan 5, 453 30 Lysekil
Telefon: 018-67 10 00

Avdelningschef
Peter Utgenannt
Relefon: 010-478 40 28
E-mail: peter.utgenannt@slu.se