Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamnsverket – fisk, bottenfauna, alger och hydrografi

Senast ändrad: 13 april 2022

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid Oskarshamnsverket. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men det omfattar även övervakning av mjukbottenfauna och algsamhällen på hårda bottnar samt viss vattenkemisk provtagning:

Kraftverket och närområdet - Hamnefjärden, som är den vik där kylvatten släpps ut, och havsområdet en kilometer utanför viken

 • Kontroll av fiskförlusterna i silstationerna
 • Provfiske med nät - biologiska länkar
 • Provfiske med ålryssjor
 • Provfiske med kustöversiktsnät på öppet vatten utanför Hamnefjärden
 • Ålders- och tillväxtanalyser på abborre och mört
 • Sprängfiske efter fiskyngel
 • Hydrografimätningar
 • Kontroll av och kondition och könsorganens status hos abborre och mört från Hamnefjärden

 

 

Ytterområdet och referensområdet Kvädöfjärden

 • Provfisken med nät - nätlänkar
 • Provfisken med nät - biologiska länkar
 • Ålders- och tillväxtanalyser på abborre
 • Sprängfiske efter fiskyngel
 • Journalföring av yrkesfiskets fångster
 • Bottenfauna
 • Bentiska algsamhällen
 • Hydrografiska observationer
 • Kontroll av och kondition och könsorganens status hos abborre och mört i referensområdet

Kontrollundersökningar startade redan i början av 1960-talet. Vissa undersökningsmoment har pågått oavbrutet sedan dess, både i recipienten och i referensområdet, Kvädöfjärden.

Ett långsiktigt kontrollprogram för övervakning av biologiska effekter i kylvattenrecipienten fastställdes av Länsstyrelsen i Kalmar år 1990.

Den första reaktorn vid Oskarshamns kärnkraftverk togs i drift 1972. Ytterligare två reaktorer togs i drift 1974 och 1985. Kylvatten till reaktorerna tas in via två djupvattenintag söder om verket och släpps ut i en skyddad havsvik, Hamnefjärden. Kylvattnet värms cirka 10 °C över intagstemperaturen.

Kontrollprogrammen består även av en radioekologisk del som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Inom programmet genomför personal från SLU Aqua Kustlaboratoriet insamlingar av biologiskt material.

Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen. Vart femte år genomförs en mer omfattande och fördjupad utvärdering av resultaten från kontrollprogrammen och sammanfattas i en s.k. femårsrapport. Senaste årsrapport och femårsrapport finns nedan.Fakta:

Rapportering

Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen. Vart femte år genomförs en mer omfattande och fördjupad utvärdering av resultaten från kontrollprogrammen och sammanfattas i en så kallad femårsrapport. Senaste årsrapport och femårsrapport finns nedan.

Pulikationer

Franzén, F., Lingman, A., Svahn, E., Söderling, P. & Åkerlund, C. (2022). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2021. Aqua reports 2022:6. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund. 45 s. Aqua reports 2022:6

 Andersson, J., m.fl. (2016). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2014. Aqua reports 2016:3, Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund. 102s. Aqua reports 2016:3 .


Kontaktinformation

Fredrik Franzén, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
fredrik.franzen@slu.se, 010-478 41 23