Biologiskt kontrollprogram vid Barsebäcksverket - fisk och omgivningsfaktorer

Senast ändrad: 17 april 2023

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläpp, som utförs vid kärnkraftverket i Barsebäck. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden.

Kärnkraftverket i Barsebäck började tas i drift 1975 och var fullt utbyggt med två reaktorer 1977. Driften pågick fram till 1999 för den första reaktorn och upphörde helt i och med att den andra reaktorn stängdes 2005.

Ett provfiske med ryssjor har genomförts under tre veckor i april och tre veckor i augusti fram till 2009, i ett program fastställt av länsstyrelsen. Därefter har fisket i augusti fortsatt i annan regi. Datavärdskap miljövervakning. Fisket sker i en gradient från det område som är mest påverkat av uppvärmt kylvatten till opåverkade referensområden.

Kontrollprogrammen består även av en radioekologisk del som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Inom programmet genomför personal från SLU Aqua Kustlaboratoriet insamlingar av biologiskt material från både vatten och land.


Undersökningarna genererar, förutom resultat för Barsebäcksverket, också fiskerioberoende fångstdata för bland annat torsk och ål i centrala Öresund som är värdefull för fiskeriförvaltningen. Vi har tidsserier tillbaka till 1970-talet, vilket är unikt. Åldata från Barsebäck rapporteras årligen till Eifac/Ices ålarbetsgrupp som underlag för förvaltning på internationell nivå.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10