Biologiskt recipientkontroll vid Ringhals - fisk och främmande arter

Senast ändrad: 03 april 2024

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid kärnkraftverket i Ringhals. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men det omfattar även övervakning av marina invasiva arter.

  • Provfiske med ryssjor
  • Fiskägg – och fisklarvuppskattningar genom fiske med bongohåv i kylvattenintaget
  • Provtagning med en modifierad Isaaks-Kidd yngeltrål för dokumentation av förekomst av större fiskyngel och vuxen fisk
  • Övervakning av främmande invasiva arter i kraftverkets påverkansområde
  • Hydrografimätningar

De två första reaktorerna i Ringhals togs i drift i slutet av 1974 och kraftverket var fullt utbyggt med fyra reaktorer i juni 1983. Det nu gällande av länsstyrelsen fastställda kontrollprogrammet omfattar provfisken med ryssjor inom två områden med olika påverkansgrad av uppvärmt kylvatten samt parallellt inom ett opåverkat referensområde. 

Kontrollprogrammen består även av en radioekologisk del som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Inom programmet genomför personal från SLU Aqua Kustlaboratoriet insamlingar av biologiskt material.

Fakta:

Rapportering

Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen. Vart femte år genomförs en mer omfattande och fördjupad utvärdering av resultaten från kontrollprogrammen och sammanfattas i en så kallad femårsrapport.

Publikationer

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2021. Aqua reports 2022:7

 

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013. Aqua reports 2015:6 


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10