Biologiskt kontrollprogram vid Värö Bruk - fisk

Senast ändrad: 17 april 2023

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av Värö bruks utsläpp i vatten, som utförs vid Värö bruk sedan 1983. Kontrollprogrammet har fastställts av Länsstyrelsen. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden.

  • Provfisken med bottentrål inom påverkansområdet samt inom ett opåverkat referensområde. Fem lokaler i varje område trålas vid fem tillfällen, under en treveckorsperiod i september.
  • I samband med trålningen genomförs videodokumentation för bedömning av miljötillståndet på, och i anslutning till, utsläppstuben för avloppsvatten.
  • Ålyngel som vandrar upp i Viskan samlas upp och räknas.

Fakta:

Rapportering

Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen till Värö bruk genom en rapport i serien Aqua reports, se nedan.

Publikationer

Käll, F. & Looström, J. (2022). Biologisk recipientkontroll
vid Södra Cell Värö, Årsrapport för 2021. Aqua reports 2022:8. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund Drottningholm Lysekil. 40 s.

 


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10