Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverket i Forsmark – fisk, bottenfauna, fåglar och temperatur

Senast ändrad: 17 april 2023

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläpp, som utförs vid kärnkraftverket i Forsmark. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men det omfattar även övervakning av mjuk- och hårdbottenfauna, inventering av sjöfågel samt temperaturmätningar.

Kärnkraftverket i Forsmark består av tre reaktorer, vilka togs i drift 1980, 1981 och 1985. I energiproduktionen i kraftverket krävs närmare 140 000 liter brackvatten per sekund för kylning av kondensorerna. Kylvattnet tas in från närliggande havsvik i Öregrundsgrepen. Det uppvärmda kylvattnet från de två första aggregaten pumpas ut i ett invallat område i Forsmarks skärgård, den så kallade Biotestsjön. Kylvattnet från det tredje aggregatet förs ut i en kanal på utsidan av Biotestsjön.

Undersökningar inom recipientkontrollprogrammet följer nedan:

Biotestsjön

 • Provfiske med nät
 • Provfiske med ålryssjor
 • Ålders- och tillväxtanalyser på abborre
 • Gonad- och konditionskontroll på abborre och mört
 • Sprängfiske efter fiskyngel
 • Temperaturmätningar

Kraftverket, Öregrundsgrepen och referensområdet Finbofjärden i nordvästra Åland

 • Kontroll av fiskförluster i silstationerna
 • Provfiske med nät
 • Ålders- och tillväxtanalyser på abborre
 • Gonad- och konditionskontroll på abborre och mört
 • Sprängfiske efter fiskyngel
 • Temperaturmätningar
 • Mjukbottenfauna
 • Hårdbottenfauna
 • Fågelinventeringar (referensområde Kallrigafjärden)

Vid sidan av de kontrollundersökningar som myndigheterna föreskrivit har det bedrivits en omfattande forskning i Biotestsjön kring varmvatteneffekter på fauna och flora.

Kontrollprogrammen består även av en radioekologisk del som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Inom programmet genomför personal från SLU Aqua Kustlaboratoriet insamlingar av biologiskt material.

 

Fakta:

Rapportering
Resultaten från de biologiska undersökningarna rapporteras årligen. Vart femte år genomförs en mer omfattande och fördjupad utvärdering av resultaten från kontrollprogrammen och sammanfattas i en så kallad femårsrapport.

Publikationer

Adill, A., Holliland, P. B., Karlsson, E. (2019).
Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk, Årsrapport för 2018. Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund. 42 s. Aqua reports 2019:11.

Adill, A., Bryhn, A., Karlsson, E. (2018). Biologisk recipientkontroll vid
Forsmarks kärnkraftverk, Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund . 81s. Aqua reports 2018:14.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10