Respondent Driven Survey (RDS)

Senast ändrad: 04 mars 2024

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen startar med att vi på SLU kontaktar ett fåtal personer som startgrupp i undersökningen. dessa personer intervjuas av oss och ombeds sedan att rekrytera nya personer till undersökningen. De nya personerna som rekryteras kontaktar oss och intervjuas av oss, därefter ombeds de i att rekrytera nästa grupp till undersökningen

Allt deltagande är frivilligt men vi sparar vissa personuppgifter för att kunna kontakta deltagare igen, därför är det viktigt att du innan du ställer upp i undersökningen läser igenom nedanstående information om hur vi hanterar personinformation.

Informationstext till den registrerade gällande hantering av personuppgifter vid SLU vid genomförande av RDS

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är Andreas Sundelöf, som nås på Andreas.Sundelof@slu.se eller 010-478 40 69
Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se eller 018-67 22 75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Ändamål

Ändamålet med RDS är att uppfylla krav på insamlande av fångststatistik från fritidsfisket. Den totala omfattningen av fritidsfiskets fångster är ett viktigt komplement till kommersiella fiskfångster vid beståndsuppskattning.

Vi sammanställer enkätsvar om fiskeinsatser och fångster vid fritidsfiske i västra Östersjön samt personuppgifter för att logistiskt kunna genomföra upprepade intervjuer..

Vi samlar in uppgifter på namn, adress, telefon, ålder och kön för att jämföra svar med SCBs nationella fritidsfiskeenkät. Vi behandlar även uppgift om ålder för att inte ge ut trisslotter till minderåriga respondenter. I dessa fall behandlar vi uppgifter om målsmän för att inhämta deras godkännande av deltagande i studien.

Vi lagrar information för att:

  • beräkna mängden av fritidsfångad fisk av olika arter inom specificerade områden per kvartal och år.
  • möjliggöra återkoppling med deltagarna.
  • göra analyser och ta fram statistik.
  • främja forskningen om fritidsfiske.

Vi rapporterar sammanfattade resultat till EU-kommissionen och nationella myndigheter.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU Aqua ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kategorier av personuppgifter och källan till dem

Uppgifter samlas endast in direkt från dig efter att du tagit kontakt med SLU Aqua. Inga uppgifter tas från andra register eller undersökningar.

Rättslig grund

Uppgift av allmänt intresse

Enligt EU-kommissionens datainsamlingsförordning, EU-MAP (2016/1251) ska Sverige samla in fångststatistik från fritidsfisket. Behandling av personuppgifter sker för att uppfylla denna uppgift av allmänt intresse. Fångstdata för fritidsfiskad torsk i västra Östersjön kräver en enkätmetod för insamlingen. För detta använder SLU datainsamlingsmetoden RDS vilket i sin tur kräver hantering av personuppgifter för att kunna spåra kontaktade personer SLU behandlar även personuppgifterna för att hantera och bevara allmänna handlingar, som vi är skyldiga att göra enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Arkivlagen, (1990:782) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Riksarkivets föreskrifter.

Berättigat intresse

Vi behandlar uppgifter om ålder i syfte att kontrollera att vi inte ger ut trisslotter till minderåriga respondenter. Uppgifterna som behandlas för detta syfte samlas ändå in i studien, och deltagande i studien är valfritt. SLUs intresse för att behandla personuppgifterna för detta syfte väger därför tyngre än det eventuella intrång i respondentens integritet.

Utlämnande

SLU kommer att lämna ut dina personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling, om inte handlingen ska beläggas med sekretess. Så långt det är möjligt kommer SLU att avidentifiera informationen innan utlämnande. Samarbete sker med andra universitetsmiljöer. Avpersonifierade uppgifter (enkätsvar) kommer lämnas ut inom SLU, och till forskningsmiljöer vid Umeå, Uppsala och Lunds universitet. 

Internationell överföring

Ingen internationell överföring av dina personuppgifter kommer ske.

Lagring

Dina personuppgifter lagras fram till dess forskningsmaterialet ska arkiveras . Det insamlade materialet hanteras som viktigt forskningsmaterial och ingen gallring sker. Däremot avidentifieras informationen innan den registreras och arkiveras. Det innebär att namn och kontaktinformation tas bort ur materialet innan den blir offentligt arkiverad.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen av dina omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen vid SLU.
Läs mer om dina rättigheter här.

Klagomål

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets och dataskyddsfunktionen vid SLU, dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. Om du inte är nöjd med SLUs svar på din kontakt, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. 


Kontaktinformation