Djurmiljö och byggnadsfunktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Kompetensområdet omfattar forskning, samverkan och undervisning om inverkan av teknik och stallmiljö i olika skötselsystem för husdjursproduktion på framför allt djurvälfärden men också med tanke på den omgivande miljön.

Vårt mål är att ligga i framkant vid utveckling av en framtida, och ur alla aspekter, hållbar och säker animalieproduktion där vår specialkompetens omfattar utformning och teknologi i stall som samspelar med djuren, människorna och naturresurserna.

Vi utvecklar, undersöker och förmedlar hur ny teknologi i anläggningar för husdjursproduktionen fungerar i praktisk kontext. Vi definierar vad som krävs i sammanhanget för att ta idé till användning och bidrar därmed till underlag för en tillämpning av ny teknologi.

Forskarnas kompetens innefattar etologi, husdjursvetenskap, teknik/ingenjörsvetenskap, veterinärmedicin, och ofta i samarbete med ämnesområdena: arkitektur, arbetsvetenskap, ekonomi, matematik, systemvetenskap, statistik mm.

Fokusområden:

Stallfunktion och komfort: Djurvälfärd, djurbeteende och djurhälsa

Stallet är av största betydelse för djurens hälsa och välbefinnande. Speciellt i stallar för husdjursproduktion där många djur ska samsas på en liten yta blir många gånger miljön tuff och riskerar att slå ut svagare djur. Vårt syfte är att optimera varje del i stallet såsom golv, liggplats och ätplats. En optimerad funktion innebär bland annat att golvet där djuren går och står ska vara mjukt och halkfritt samtidigt som det ska slita lagom mycket på klövarna och främja mobiliteten. Liggplatsen ska vara komfortabel och kunna hållas ren på ett rationellt sätt och inte ge upphov till skador. Stallutrymmet ska vara tillräckligt stort för att djurens ska kunna bete sig normalt med en fungerande kotrafik. Samtidigt ska stallet vara utformat och utrustat med teknik så att det går att hålla en god hygien och att risken för traumatiska skador minimeras.

Pågående projekt inom Stallfunktion och komfort: Djurvälfärd, djurbeteende och djurhälsa

Djurtillsyn: Precisionsstyrd djurhållning

I takt med ökande krav på lönsamhet och hållbar produktion sker en kraftig arbetskraftsrationalisering inom husdjursskötseln. Fler djur ska övervakas av färre personer och vi får förlitas oss mer och mer på automatiska system för att mäta djurens konsumtion, produktion och funktion. Vi ersätter djurögat med kameror och beräknar avvikelser med algoritmer. Detta kan också benämnas precisionsstyrd djurhållning från engelskans Precision Livestock Farming (PLF). Även om ett gott djuröga är svårt att ersätta försöker vår grupp att ligga i framkant för utveckling av system för att övervaka djurvälfärden och djurhälsa automatiskt.

Miljön: Miljömässigt hållbar husdjursskötsel

Koncentration av många djur på mindre yta i stallet och till regioner med större djurproduktion ökar inte bara risken för störningar på djuren själva utan också på den inne och yttre miljön. Allt foder som ska passera djuren blir inte bara livsmedel utan resulterar också i biprodukter i form av gödsel och miljögaser. Målsättningen med vår forskning är optimera utfodringen ur ett hållbarhetsperspektiv, att återföra näringen i kretsloppet och därigenom minska förlusterna (gasemissionerna) som kan utgöra ett miljöproblem och påverka vårt klimat. Genom att utveckla system som minskar eller minimerar gasemissionerna samt att ta vara på gödseln på ett effektivt sätt kan vi minska skadlig miljöpåverkan och ta till vara på resurserna.

Forskningsprojekt:

Avslutade

Djurmiljö och byggnadsfunktion