Åkerböna

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Insektspollineringens betydelse för skörden

Projektansvarig: Riccardo Bommarco, Institutionen för ekologi, SLU Uppsala.

Medarbetare: Sandra Lindström, Hushållningssällskapet i Skåne och Ola Lundin, Institutionen för ekologi, SLU Uppsala.

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Åkerbönan besöks av flera olika pollinerande insekter som kan öka skörden, men många pollinatörer är utsatta för negativ påverkan av habitatförluster, krympande födoresurser och användning av växtskyddsmedel. Det är okänt om förekomsten av pollinatörer i svenska jordbrukslandskap räcker till för att pollinera åkerböna.

Vi kommer att undersöka hur samhället av pollinatörer påverkar skörden i kommersiella fält av åkerböna, och om utsättning av honungsbikolonier vid åkerbönsfält kan öka skörden.

Vi kommer också att testa om insådd av blomremsor kan användas som en strategi för att öka antalet pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare i åkerbönor.

Fakta:

Ekologisk köttproduktion ökar, vilket har lett till ett ökat behov av ekologiskt proteinfoder. Inköpt proteinrikt koncentrat och importerade sojabönor kan ersättas med lokalt odlat proteinfoder som optimerar och sluter växtnäringscykeln på gården. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka odlingen av åkerböna (Vicia faba L.) som har ett högt fodervärde och dessutom är en värdefull avbrottsgröda som fixerar kväve i den ekologiska växtföljden.

 


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23