Strategier mot ogräs i åkerböna och lupin

Senast ändrad: 31 maj 2024

Användning av mellangrödor och knäckvält i odlingssystem med reducerad jordbearbetning

Slutrapport: Användning av mellangrödor och knäckvält i odlingssystem med reducerad jordbearbetning

Projektansvarig: Alexander Menegat, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala.

Projektgrupp: Ortrud Jäck och Göran Bergkvist, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala; Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland.

Syftet med projektet är att utveckla och testa kontrollstrategier mot ogräs vid minskad användning av jordbearbetning eller vid direktsådd. Det görs genom att strategiskt utnyttja en mellangrödas biologiska egenskaper för att styra tillgången på markkväve och missgynna ogräs.

Tidigt blommande sorter av råg används som mellangröda, vilket ger snabb produktion av biomassa och därmed stark konkurrens om ljus, vatten och näringsämnen, vilket hämmar ogräs under hösten och tidigt på våren. Rågens tillväxt avbryts med hjälp av en knäckvält (eng. roller crimper) med sneda knivar som fläker upp stråna utan att klippa av dem. Den knäckta rågplantan förväntas inte skjuta nya skott utan biomassan fungerar som en fysisk barriär och källa för allelopatiska ämnen. Det hämmar uppkomsten av ogräs under hela odlingssäsongen. Den höga C/N-kvoten i rågbiomassan leder till kvävbrist, vilket ger trindsäden (som kan fixera sitt eget kväve) ytterligare fördel gentemot ettåriga och fleråriga ogräs.

Fältförsök etableras på två platser med olika jordarter. En bovetegröda (den fixerar inte kväve) används för att uppskatta kväveeffekten. Fyra behandlingar ingår:

  1. Utan mellangröda. Plöjning på våren innan sådd av trindsäd/bovete, ogräsreglering genom upp till tre ogräshackningar (strategi med plöjning).
  2. Ytlig vårbearbetning av mellangröda (råg) följt av direktsådd av trindsäd/bovete, ogräsreglering genom upp till tre hackningar (reducerad bearbetning med hackning).
  3. Knäckvältning (roller crimping) av rågen vid begynnande blomning (anthesis) följt av direktsådd av trindsäd/bovete, ingen ytterligare ogräsreglering (strategi utan jordbearbetning, med knäckvält, sen sådd).
  4. Insådd av trindsäd/bovete i befintlig mellangröda (råg) följt av knäckvältning en kort tid efter trindsädens uppkomst (strategi utan jordbearbetning, med knäckvält, tidig sådd).

Insamling av data och registreringar:

  • Marktemperatur och markfukt
  • Jordens kväveinnehåll
  • Biomassa och C:N kvot av mellangrödan
  • Kvävefixeringen
  • Behandlingarnas kväveeffekt på den efterföljande grödan
  • Grödans och ogräsens plantantal, fenologiska utveckling och ackumulering av biomassa

I två försök sås rågen hösten 2020, lupin/åkerböna/bovete sås våren 2021, och efterverkan studeras i en vårsådd gröda 2022. Yttreligare två försök etableras hösten 2021.

Fakta:

Odlingssystem med reducerad eller ingen jordbearbetning kan medföra många fördelar såsom minskad jorderosion, förbättrad eller bibehållen mullhalt, förbättrad markhälsa och minskad energiförbrukning. Ogräs utgör en begränsande faktor för ekologiskt jordbruk i allmänhet och för trindsädproduktion i synnerhet. Fleråriga arter som åkertistel (Cirsium arvense), åkermolke (Sonchus arvensis) och kvickrot (Elymus repens) är särskilt svåra att kontrollera vilket gör att direktsådd av många anses vara omöjlig i ekologisk odling.