Radodlade grödor

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor

Projektansvarig: Hans Larsson, Institutionen för växtvetenskap, SLU

Problemet med ogräs i radsådda grödor är   störst kring själva plantorna i raden. I ekologisk odling uppgår arbetsinsatsen för ogräsrensning till cirka 150 timmar/ha i sockerbetor och 300 timmar/ha i morötter. En fortsatt utveckling av ekologisk odling kräver nya metoder för kontroll av ogräsen med en radikalt minskad insats av arbetskostnader.

Det danska företaget Holmgaard Innovation har tagit fram en maskin för plasttäckning av raden i samband med sådd av t.ex. sockerbetor. I några mindre undersökningar har utrustningen visat sig fungera så bra att det kan innebära ett genombrott för möjligheten att bekämpa ogräs utan insats av herbicider. Emellertid saknas fortfarande en del grundkunskaper om utrustningens förmåga att kontrollera ogräs, effekter på kulturväxtens groning och skadedjurspåverkan.

Framtagandet av viktiga grunddata och en objektiv utvärdering av maskinen är förutsättningen för ett genombrott med ny såteknik i ekologisk odling.

I ett mindre orienterade försök på Alnarp, med sockerbetor, lök och morötter, provades maskinen 2001 , men utan resurser att närmare följa upp resultaten. Morötter och lök kom upp med reducerat bestånd fast utan ogräs i raden, medan sockerbetorna grodde dåligt och konsumerades av fåglar p.g.a. sen sådd.

Vi avser att undersöka sådd av en rad olika fröslag som sockerbeta, lök, morot, kål o.s.v. med den nya såtekniken. Denna undersökning görs i samarbete med konstruktören Holmgaard Innovation och utförs i den ekologiska odlingen på Alnarp under säsongen 2002 och 2003.

I undersökningen utvärderar vi :

  • Teknisk funktion hos maskinen
  • Bekämpningseffekter och artskillnader på ogräs
  • Groning, uppkomst och vitalitet på olika fröslag
  • Eventuella insektsangrepp

Undersökningen sker i form av ett kontrollerat fältförsök per år med statistisk behandling av de studerade parametrarna.