Ekogris

Senast ändrad: 05 december 2023

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion - näringsförsörjning, hälsa och köttkvalitet

Projektansvarig: Kjell Andersson, Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Dagens avelsvärdering bygger på registreringar från konventionell produktion. I detta projekt studeras samspel mellan genotyp och miljö (ekologisk eller konventionell) med hjälp av fältdata från 6 – 7 ekologiska besättningar. Semingaltars rangordning med avseende på cirka 3 000 avkommors tillväxt och köttighet på dessa gårdar jämförs med rangordningen enligt deras avelsvärde. Variation mellan galtar i andel ledinflammationer hos avkomman studeras också. Vidare kommer reproduktionsegenskaper hos cirka 120 suggor i ekologisk produktion jämföras med deras systrars resultat i konventionell produktion.

Näringsförsörjning, hälsa och köttkvalitet i ekologisk grisköttsproduktion

En viktig komponent i den ekologiska svinproduktionen är att djurets behov av ett naturligt beteendemönster tillgodoses. Här kan eget födosök och bökande fylla en viktig funktion. Fodret är alltså inte bara näring.

Inverkan av olika grovfoderkällor på produktion, slaktkroppens egenskaper och grisarnas beteende studeras i ett fältförsök i samarbete med ekologiska slaktsvinsproducenter. För att fördjupa kunskapen om förekomst av parasiter och infektionssjukdomar i den ekologiska slaktsvinsproduktionen kommer djurens hälsostatus att följas genom regelbunden provtagning av träck och blod.

Programmet har också ett anslag från Formas för forskning på försöksstationerna Lövsta och Odarslöv.