Vallfrö

Senast ändrad: 05 december 2023

Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning

Projektansvarig: Johanna Björklund, CUL-Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

En ökning av ekologisk vallfröodling är betydelsefull för utvecklingen av hela det ekologiska lantbruket i och med skärpningen av kraven på användning av ekologiskt utsäde inom EU. Intresset från odlare är stort samtidigt som många av dem inte har producerat vallfrö tidigare.

Produktion av vallfrö är en specialodling som ställer särskilda krav på bl.a. skörd och efterbehandling. I ekologisk produktion av frö måste dessutom ogräsreglering, växtnäringsförsörjning och skörd ske med delvis nya metoder. Idag är kassationerna större i ekologiska odlingar jämfört med konventionella beroende på en alltför hög inblandning av ogräsfrön som är svåra att rensa bort. Med många nya odlare måste beredskapen för att lösa de problem som uppstår vara hög hos såväl odlare, rådgivare och forskare.

Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra förutsättningarna för ekologisk vallfröodling genom att bland annat öka odlingssäkerheten och kvaliteten.

Ett deltagardrivet arbetssätt kommer att användas för ge en ökad återkoppling mellan forskningsresultat och praktik samt ge möjlighet att testa idéer och ny kunskap praktiskt för att effektivt utveckla den ekologiska fröodlingen. Den deltagardrivna forskningsgruppen ska identifiera relevanta frågeställningar inom ekologisk utsädesproduktion av timotej, rödklöver, ängssvingel och vitklöver, och definiera vilka metoder och analyser som bör användas för att besvarade identifierade frågorna.

I gruppen skall resultaten analyseras och utvärderas. Dessa ligger sedan till grund för förändringar i såväl den egna verksamheten, som för att driva på och medverka till nödvändiga förändringar i det omgivande samhället, så som myndigheters agerande, KRAV-regler, EU-stöd m.m.

Gruppen kommer att bestå av cirka 15 ekologiska fröproducenter företrädesvis i Mälar-Hjälmar länen, i Östergötland och Västra Götaland tillsammans med en rådgivare, en rådgivare/forskare och en forskare. Projektet är treårigt med start 2005.