Rödsjuka

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Varför drabbas ekologiska värphöns?

Projektansvarig: Claes Fellström, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
Doktorand: Helena Eriksson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU och Institutionen för husdjurens hälsa och antimikrobiella strategier, SVA.

Denna studie är en del av ett större projekt som syftar till att titta på olika smittkällor för E. rhusiopathiae infektion i ekologiska värphönsflockar. Genom insamling av data, översyn av rutiner (t.ex. biosäkerhetsrutiner) och bakteriologisk provtagning kommer besättningar med utbrott av rödsjuka att jämföras med besättningar som är fria från sjukdomen.

I detta specifika projekt avser vi att anpassa och utvärdera en PCR (Polymerase Chain Reaction)-metod för att förbättra känsligheten i diagnostiken, påskynda analyserna och minska kostnaderna för undersökning av proverna. Denna PCR kommer sedan att användas parallellt med traditionell bakteriologisk odling av prover tagna vid utredningarna i besättningarna. Prover kommer att tas från potentiella smittkällor, t.ex. flugor, gnagare och andra djur på gården, samt miljön, i form av t.ex. damm och jord.

Eftersom olika typer av jordar innehåller ämnen som kan hämma PCR-undersökningen kommer olika protokoll för DNA-extraktion från jord att utvärderas genom undersökning av jordar som kontaminerats med träck blandat med E. rhusiopathiae-bakterier i olika koncentrationer.

Fakta:

Rödsjuka, en sjukdom som orsakas av infektion med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae, yttrar sig som hög mortalitet och ibland minskad äggproduktion i drabbade värphönsflockar. Enligt svenska erfarenheter tenderar sjukdomen att vara vanligare i ekologiska värphönsflockar än i flockar i frigående system inomhus. Ekologiska värphöns har antagits vara en särskilt utsatt grupp på grund av att kontakterna med potentiella smittkällor i den omgivande miljön och vilda djur (t.ex. fåglar och gnagare) ökar.