Utvärdering av tistelskärare

Senast ändrad: 08 augusti 2023

Ett redskap som skär av ogräset i växande gröda men skonar grödan

Projektansvarig: Anneli Lundkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Reglering av åkertistel och åkermolke är en av de stora utmaningarna i ekologisk odling. Här är viktigt med en välbalanserad växtföljd som förbättrar grödans konkurrensförmåga mot ogräsen. I vissa situationer krävs det dock att man vidtar direkta kontrollåtgärder mot ogräsen i en växande gröda. Det metoder som står till buds är framförallt ogräsharvning, radhackning och avslagning.

I Blekinge har emellertid en ekologisk lantbrukare, Jonas Carlsson, utvecklat ett mycket intressant redskap, en vegetationsskärare/tistelskärare, som skär av ogräset i växande gröda men skonar grödan. Tekniken är mekanisk och okomplicerad vilket ger en låg tillverkningskostnad och hög tillförlitlighet. JTI har tillsammans med lantbrukaren tagit fram en prototyp och gjort en inledande utvärdering av redskapet.

I detta projekt vill vi gå vidare med en mer omfattande utvärdering av tistelskäraren. I fyra fältförsök vill vi studera vilken kort- respektive långtidsverkan man får av avslagningen på ogräsen och då i första hand åkertistel och åkermolke.


Läs om projektets fortsättning