Korkrot på tomat

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling

Projektansvarig: Paula Persson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Tidigare forskning har visat att tillförsel av kompost i vissa fall kan hämma växtpatogener och minska sjukdomsangrepp. Tanken med detta projekt är att undersöka möjligheten att hämma korkrot genom att tillföra olika slags komposter, möjliga att framställa utifrån lokala resurser på ekologiska gårdar.

  • Vi ska studera komposter gjorda av grönmassa (rödklöver), gödsel respektive trädgårdsavfall och initialt pröva den hämmande förmågan i 10 veckors biotester liksom i fullskaleexperiment  med tomatplantor och P. lycopersici. Förutom visuell gradering av tomatrötterna, skall PCR-teknik användas för att bekräfta angreppen av Pyrenochaeta.
  • Vi ska identifiera fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar som indikerar sjukdomshämning hos komposten.
  • Vi kommer också att undersöka möjligheten att förstärka komposternas antagonistiska effekt genom tillsats av svampätande nematoder med undersökt och känd preferens för korkrotsvampen.

Projektet drivs som ett forskarutbildningsprojekt.

Fakta:

Inom den svenska ekologiska växthusodlingen är tomat den enskilt största kulturen. Den jordburna sjukdomen korkrot, orsakad av svampen Pyrenochaeta lycopersici, utgör det allvarligaste odlingsproblemet. I intensiva produktionssystem eller när samma jord används 3-4 år kan skördereduktionen uppgå till 30-40%.