Fullfoder

Senast ändrad: 05 december 2023

Konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Projektansvarig: Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Projektgrupp: Mikaela Lindberg (f.d. Patel), Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU och Torbjörn Lundborg, Växa Sverige. 

Ungefär en tredjedel av de ekologiska mjölkproducenterna har numera automatisk mjölkning (AM). Att utfodra en fullfoderblandning har visat sig vara ett rationellt sätt att öka foderintaget och är därför särskilt intressant i ekologisk mjölkproduktion. Att kombinera AM med fullfoder anses dock vara problematiskt då många menar att fullfoder kan göra korna mindre motiverade att gå till mjölkning med lägre mjölkavkastning som följd. Det vetenskapliga underlaget för detta påstående är bristfälligt.  De få studier som gjorts har dessutom inte studerat fullfoder i AM med olika kotrafiksystem (styrd och fri), vilket troligen är en avgörande faktor vid en jämförelse mellan separat utfodring och fullfoder. Olika typer av kotrafiksystem kan påverka kornas foderintag, avkastning, mjölkningsfrekvens och i förlängningen också juverhälsa.

Vår frågeställning är därför om fullfoder är en ekonomisk utfodringsstrategi på ekologiska gårdar med AM och vilken typ av kotrafiksystem som passar bäst i kombination med fullfoder. Studien planeras pågå i tre år.

I projektet kommer separat utfodring att jämföras med fullfoder i tre försök med tre olika kotrafiksystem:

  1. fri kotrafik,
  2. styrd kotrafik där korna får grovfoder före de går till mjölkning och
  3. styrd kotrafik där korna mjölkas före de får grovfoder.

I projektet ingår även studier på ekologiska gårdar med AM som har fullfoder eller blandfoder i sin foderstat. Vår hypotes är att fullfoder kan ge en högre mjölkavkastning jämfört med separat utfodring, men endast i system med någon typ av styrd kotrafik.