Strimsådd av specialgrödor

Senast ändrad: 21 december 2023

Effektiv ogräskontroll och ökad kolinlagring genom strimsådd i utvintrande mellangrödor

Projektansvarig: David Hansson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp.

Projektgrupp: Thomas Prade och Sven-Erik Svensson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp.

Målet med projektet är att utveckla ett odlingssystem för strimsådd av radsådda specialgrödor, där grödorna strimsås i nedvissnade mellangrödor för att få

  • lågt ogrästryck,
  • säker etablering i vidutsatta områden och
  • god markvård så att dess innehåll av markkol och näringsämnen inte påverkas negativt samt
  • bibehållande av en god ekonomi för odlaren.

Odlingssystemet som studeras innebär att man sår en ”frostkänslig” mellangröda efter skörd av huvudgrödan. Mellangrödan sås med samma radavstånd som nästa års huvudgröda. Biomassan från mellangrödan kommer att stå kvar på fältet över vintern. Nästa huvudgröda kommer att sås mellan de kvarstående raderna med "stubb" från mellangrödor. Ogräset kontrolleras i huvudgrödan i en kombination av mekaniska, termiska och manuella metoder.

Odlingssystemet med strimsådd som tillämpas i projektet har sitt ursprung i "Conservation Agriculture" (FAO, 2019) där man i flera fall tillämpar minimerad jordbearbetning och sådd i växtrester från höstmellangrödor.

I projektet kommer vi att utvärdera ogräsbekämpningseffekten, markkoluppbyggnaden och kvävedynamiken i odlingssystemet, vid odling av

  • lök,
  • sockerbetor och
  • majs

som etableras genom strimsådd i höstmellangrödorna: oljerättika, facelia, bovete, persisk klöver och havre.

I framtiden förväntar vi oss att odlingssystemet med strimsådd kommer att minska klimatpåverkan via minskade koldioxidutsläpp från jordbearbetningen, ökad markkolsinlagring från mellangrödornas rötter och med möjligheten att skörda mellangrödorna under senhösten som foder eller som ett substrat för produktion av biogas och ekologisk biogödsel.

Fakta:

Conservation Agriculture bygger på tre huvudprinciper som innebär minimal jordbearbetning, täckning av marken året runt och varierad växtföljd av olika grödor.