Rotröta på ärt

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Säker ärtodling är en nyckelfaktor i ekologiskt jordbruk

Projektansvarig: Kerstin Berglund, Institutionen för markvetenskap, SLU

Projektgrupp: Göran Bergkvist och Paula Persson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU. Desiree Börjesdotter, Hushållningssällskapet. Anna Mårtensson, Institutionen för markvetenskap, SLU.

EU:s krav på att allt djurfoder inom den ekologiska produktionen skall vara ekologiskt producerat medför att produktionen av trindsäd behöver utvecklas för att nå en högre och stabilare avkastning. Ärtodling är dock kantad av problem: kompakta jordar, näringsbrist i etableringsfasen samt angrepp av ärtrotröta orsakad av Aphanomyces euteiches - är några av dessa som gör ärtodling svårbemästrad (fig. 1).

Den komplexa problembilden runt ärtodling gör det nödvändigt att flera ämnesområden samverkar för att få fram resultat som går att tillämpa i praktisk ärtodling.

I projektet utgår vi från följande hypoteser:

  • Ineffektiva baljväxtbakterier bidrar till ärternas förlängda etableringsfas och därmed låga odlingssäkerhet.
  • Direkt nedbrukning av biomassa från en växande glukosinolathaltig art har, förutom en gröngödslings- och markstrukturfrämjande effekt, en hämmande effekt på A. euteiches och därmed också utveckling av ärtrotröta.

I växthusförsök i storlådor med icke-infekterad jord skall vi under kontrollerade förhållanden studera hur odling och inblandning av mellangrödor med olika glykosinolathalt påverkar ärtplantans etablering, markstrukturen, markbiologin, kvävetillgången samt ärtrotrötans utveckling. Jorden i lådorna ympas med A. euteiches respektive baljväxtbakterier. Ärtgrödans tillväxt och utveckling följs under försöket, markstrukturen karakteriseras, effekten på baljväxtbakterierna studeras och ärtrotrötesymptom registreras.

Till projektet knyts en referensgrupp bestående av lantbrukare och växtodlingsrådgivare. I projektet samlar vi kompetens från markfysik, markbiologi, växtpatologi och växtodling med beaktande av erfarenheter och idéer från praktiken. En forskarstuderande ansluts till projektet.


Länk till ett annat  projekt som också handlar om ärtrotröta  

Fakta:

Intresset för mellangrödor som oljerättika och senap är idag mycket stort. Dessa arter är intressanta ur ett markstrukturperspektiv, som gröngödsling och som fånggrödor. De kan, genom sin höga glykosinolathalt, efter sönderdelning och inblandning i jorden bilda isotiocyanater som hämmar jordlevande växtskadegörare.