Kontrollstrategier mot tussilago

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Projektansvarig: Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU 

Huvudmålet med detta projekt är att utarbeta en effektiv kontrollstrategi genom att studera effekten av varierad tidpunkt och intensitet för sönderdelning och/eller nedplöjning av rhizom under olika konkurrensförhållanden. För att uppnå detta har vi satt upp följande delmål:

  1. Bestämma kompensationspunkten för tillväxt vid olika sönderdelningsgrader och rhizomdjup, och relatera detta till etableringen i fält. 
  2. Undersöka hur olika odlingsåtgärder påverkar förökningen hos tussilago, och hur effekten är relaterad till kompensationspunkt och rhizomernas knoppvila.

I krukförsök, upprepat två år, studerar vi effekten av sönderdelningsgrad och rhizomernas djup på plantans etablering. Fyra längder av rhizomer planteras på fyra djup, och biomassa skördas vid fem tidpunkter. Vikten av ovanjordisk och underjordisk biomassa används för att kalkylera kompensationspunkten.

I fältförsök undersöker vi hur olika kombinationer av fräsning, stubbearbetning, plöjnings–datum och konkurrens (med och utan vårsådd gröda) påverkar tussilagon.

Fältförsöken genomförs på två platser under två år. Försöksleden, med och utan konkurrerande vårgröda, omfattar:

  • Kontroll (ingen jordbearbetning)
  • En stubbearbetning + tidig höstplöjning
  • Två stubbearbetningar + sen höstplöjning
  • Två stubbearbetningar + vårplöjning
  • En stubbearbetning + tidig höstplöjning + fräsning på våren

Fakta:

Tussilago har börjat uppträda som en aggressiv ogräsart i ekologisk odling. Tidig fröspridning och snabb etablering från underjordiska rhizomer gör det möjligt för arten att utnyttja perioden på våren när grödan har dålig tillgång till växtnäring och därmed svag tillväxt. Rhizomerna, de underjordiska spridningsorganen, har en knoppvila på sensommaren, som medför de inte gror även om tillväxtförhållanden är goda. Eftersom effekten av en sönderdelning (t.ex. stubbearbetning), är beroende av att rhizomerna skjuter nya skott och därmed tömmer näringsreserverna, är resultatet starkt beroende av knopparna inte är i vila. Tidpunkten för sönderdelningen är alltså mycket viktig.


Kontaktinformation