Förbättrat betesutnyttjande hos mjölkkor

Senast ändrad: 13 februari 2024

Ta hjälp av den naturliga dygnsvariationen

Projektansvarig: Horacio Gonda, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala.

Projektdeltagare: Emma Ternman, institutionen för husdjursvetenskap, Aarhus Universitet, Danmark; Rolando Vibart, AgResearch, Nya Zealand; Rebecca Danielsson, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala; Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala.

En väl skött betesmark kan vara fördelaktigt såväl ekonomiskt och i djurskyddsperspektiv. Att få en väl fungerande betesdrift kan dock vara utmanande eftersom korna inte alltid är motiverade att söka betesmark. Det är därför viktigt att ta hänsyn till djurets dagliga betesmönster.

Flera tidigare studier har rapporterat att bete kring skymning ger det längsta och mest intensiva betandet av alla beteshändelser sett över dagen.  En ökning av mjölkmängden liksom ökning i fett- och proteinutbyte har setts hos kor med tilldelning av betesmark på eftermiddagen jämfört med morgonen, vilket kan bero på  skillnaden i betets näringsinnehåll över dygnet. I korthet ökar torrsubstansen och det lösliga kolhydratinnehållet under dagen, medan innehållet av strukturella kolhydrater och råprotein minskar. Detta tyder på att växtnäringsvärdet är högre under eftermiddag än på morgonen på grund av ett bättre balanserat jäsningsförhållande mellan kol / kväve. Foderstater med balanserad kol / kväve -kvot kan förbättra intaget, mjölkutbytet och effektiviteten av utnyttjandet av kvävet i fodret.

Genom att kombinera två naturliga processer:

  1. den dagliga variationen i den kemiska sammansättningen av gräset och
  2. kornas naturliga motivation att beta,

syftar detta projekt till att stimulera ökat betesintag hos mjölkkor. Vi kommer att jämföra två betesperioder, morgon och eftermiddag, och utvärdera skillnader i

  • mjölkproduktion och sammansättning,
  • foderintag och kväveutnyttjande,
  • koaktivitet,
  • mjölkningsfrekvens och
  • betesbeteende.

En kontrollerad studie kommer att genomföras under år 1 vid Lövsta forskningscenter, SLU, Uppsala. Studien under andra året kommer att baseras på resultaten som erhållits under år 1, och tre ekologiska gårdar kommer att rekryteras för att utvärdera våra resultat under kommersiella förhållanden.

Projektet startar 2021

Projektet startar 2021 och pågår under 3 år

Fakta:

I den ekologiska mjölkproduktionen, certifierad enligt KRAV, spelar betet en viktig roll eftersom grovfoder måste utgöra mer än 50% av foderstaten, och korna ska ha tillgång till betesmark minst 12 timmar dagligen under betesperioden. Ett högt betesintag i foderstaten under betessäsongen är därför en viktig resurs.