Potatis

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Snabbare uppkomst och knölutveckling - fortsatt utveckling av metoden

Projektansvarig: Jannie Hagman, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Att odla potatis ekologiskt är mycket svårt och detta märks genom att arealen ekologiskt odlad potatis minskat med 10 % sedan 2004. Det stora problemet för odlingen är risken för bladmögelangrepp. Det finns inga riktigt verkningsfulla bekämpningsmetoder att tillgå och de medel som finns kan i bästa fall fördröja angreppet någon vecka. Förgroning påskyndar potatisgrödans utveckling och ger en snabbare uppkomst. Uppkomsten för förgrodd potatis kan vara upp till 7 dagar snabbare än ej förgrodd potatis. Adventivrotbildningen på knölarna har betydelse för uppkomst hastigheten.

Under perioden 2005-2007 genomfördes kärl- och småruteförsök med mycket goda resultat. I kärlförsök med flera skördetidpunkter kunde det visas att knölbildningen startade tidigare i försöksled där rotutvecklingen hade stimulerats. I småruteförsök i fält gav den nya metoden 6-21 % -enheter högre knölskörd i jämförelse med traditionell förgroning. Potatissort och förgroningsintervall påverkade resultatet.  Beskrivning och resultat från projektet 2005-2007.

I detta projekt kommer metoden att provas i större skala under mer fältmässiga förhållanden. Betydelsen av sort, förgroningsperiodens längd och känslighet för mekanisk hantering i samband med sättningen kommer att undersökas.


Kontaktinformation